LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Kontynuacja Walnego Zebrania Członków

28-06-2018

Gościno, 28 czerwca 2018 r.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA LGD „SIŁA W GRUPIE”

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” zaprasza na kontynuację Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 11 lipca 2018 r. (w środę) o godzinie 15:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie. Porządek obrad rozpoczniemy od punktu 10 (punkty zaznaczone na czerwono):

1. Powitanie uczestników i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad.

4. Podjęcie uchwały w/s zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie”.

5. Informacja o zmianach wprowadzonych w LSR wraz z załącznikami oraz w Regulaminie Rady wraz z załącznikami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2017 r. Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

9. Sprawozdanie z funkcjonowania LGD w latach 2013-2017.

10. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

a)wybór Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłaszanie kandydatów na Prezesa,

c) przeprowadzenie wyborów Prezesa,

d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa,

e) zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu,

f) przeprowadzenie wyborów Członków Zarządu,

g) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu,

h)zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej,

i) przeprowadzenie wyborów Komisji Rewizyjnej,

j) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

11. Wnioski

12. Zakończenie obrad.

 

W przypadku braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 15:15 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie. Proponowany powyżej porządek obrad pozostaje bez zmian.

 

Informacje o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” oraz projekty uchwał i inne materiały będą dostępne na stronie internetowej www.silawgrupie.org.pl.

 

Powrót

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
  • Licznik odwiedzin:
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR