LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR.pdf

 

PROCEDURY WYBORU  I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

 1. Operacje inne niż składane przez LGD
 2. Ogłoszenie naboru wniosków

1)  Potencjalni beneficjenci mogą składać wnioski dotyczące operacji  kwalifikujących się do udzielenia pomocy objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność’, Priorytet 4.

2) LGD będzie uzgadniać termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowanie przez podmioty inne niż LGD z ZW. Jednak zanim to nastąpi, LGD występuje do ZW z zapytaniem o wysokość dostępnych środków finansowych w przeliczeniu na  PLN. Ustalenie wysokości dostępnych środków finansowych na nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR będzie przeprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zachowania terminów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy RLKS. Wystąpienie do ZW z zapytaniem o wysokość środków dostępnych na nabór wniosków nie jest konieczne w przypadku pierwszego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania.

3) W terminie nie później niż 30 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD występuje do zarządu województwa o uzgodnienie terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. Ogłoszenie o naborze wniosków w szczególności zawiera wskazanie:

 1. a) terminu, miejsca składania wniosków,
 2. b) formy wsparcia (refundacja/ premia),
 3. c) zakresu tematycznego operacji,
 4. d) warunków udzielenia wsparcia,
 5. e) kryteriów wyboru operacji z określeniem minimalnej liczby punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,
 6. f) wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji,
 7. g) wysokości limitu dostępnych środków,
 8. h) informacji o miejscu udostępniania przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularzu wniosku o płatność oraz formularza umowy przyznania pomocy.

 

Ogłoszenie naboru wniosków  o przyznanie pomocy będzie odpowiadać wymaganiom określonym w art. 19 ust. 4 ustawy RLKS, z tym że:

 1. a) ogłoszony w ogłoszeniu naboru wniosków zakres tematyczny będzie uszczegółowiony poprzez odwołanie do zakresów operacji, o których mowa w §2 rozporządzenia LSR;
 2. b) przy określeniu planowanych do osiągnięcia wskaźników LGD wypełni Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016
 3. c) w kryteriach, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy RLKS, znajdą się również kryteria, których obowiązek w danym zakresie tematycznym został określony w Programie;
 4. d) Ogłoszenie będzie zawierać informację o ograniczeniach intensywności pomocy wynikających z postanowień LSR, przy zachowaniu granic określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR i § 18 rozporządzenia LSR.
 5. e) LGD wskaże miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oraz LSR;
 6. f) informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zostanie sporządzona w formie listy dokumentów.

 

4) Ogłoszenie o możliwości składania wniosków  LGD zamieszcza na stronie internetowej oraz w siedzibie LGD podając datę publikacji ogłoszenia, nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków, po uzgodnieniu terminu naboru tych wniosków z ZW.

5)Wszystkie  niezbędne dokumenty o ubieganie  się o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych  przez LGD są jawne, dostępne do wiadomości na stronie www.silawgrupie.org.pl

6) LGD będzie archiwizowało na stronie internetowej  wszystkie ogłoszenia  o naborach wniosków przeprowadzonych w ramach perspektywy 2014-2020 do końca 2028 roku.

7) LGD będzie numerować kolejne ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy w następujący sposób: kolejny numer ogłoszenia/ rok, np. 1/2016, 2/2016 itd., a w przypadku, gdy nabór będzie prowadzony na przełomie dwóch lat (np. 2016 r./2017 r.), ogłoszenie otrzyma numer 1/2017.

2.Procedura składania wniosków

1) Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną bezpośrednio w siedzibie  LGD,

2)Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera indywidualny numer wniosku, datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.

3)LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je na wniosku, numer ten jest potwierdzony  w rejestrze prowadzonym przez LGD.

4) Wnioskodawca ma prawo wycofać wniosek lub inną deklarację pisemnie powiadamiając o tym fakcie LGD (kopia wycofanego dokumentu pozostaje w LGD wraz z oryginałem wniosku o jego wycofanie, zaś oryginał wniosku zwracany jest beneficjentowi (na jego wniosek) bezpośrednio lub korespondencyjnie). Wniosek skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków prawnych, wnioskodawca w ramach trwającego naboru ma możliwość złożenia nowego wniosku.

5) Wniosek składany przez beneficjenta zawiera dane niezbędne do przyznania pomocy w szczególności:

a)numer identyfikacyjny nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, podany we wniosku o przyznanie pomocy,

b)nazwę firmy/imię nazwisko wnioskodawcy,

c)miejsce siedziby firmy/adres zamieszkania wnioskodawcy,

d)opis planowanej operacji w tym: celu operacji, celów ogólnych i szczegółowych, wartości wskaźników LSR, których osiągnięcie będzie służyć operacji, , zakresu operacji, terminu i miejscu realizacji,

e)plan finansowy,

f)zestawienie rzeczowo-finansowe operacji,

 1. g) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy,

h)informacje czy wnioskodawca będzie ubiegał się o zaliczkę lub wyprzedzające finansowanie,

i)inne dokumenty niezbędne do prawidłowej oceny wniosku o przyznanie pomocy.

 

 1. Wstępna ocena wniosków
 • Biuro LGD wstępnie ocenia operacje pod kątem :
 1. złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 2. zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
 3. realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 4. zgodności operacji z Programem, w ramach którego planowana jest realizacja tej operacji, w tym:

* zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków (refundacja lub ryczałt - premia),

* zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru,

 • Biuro LGD dokonuje wstępnej oceny formalnej operacji według zał. Nr 1 do niniejszych procedur;
 • Dwóch pracowników Biura LGD dokonuje weryfikacji wstępnej, pierwszy pracownik weryfikuje, drugi sprawdza, zatwierdza Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady.

4) Jeżeli operacja nie spełnia w/w warunków nie podlega ocenie zgodności z  Programem, LSR i wyborowi. W protokole z otwarcia konkursu wpisuje się informacje o zaistniałej lub nie zaistniałej sytuacji.

4) Po ocenie wstępnej Pracownicy biura LGD  weryfikują, czy operacja jest zgodna z   Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwany dalej Programem.

5) Biuro LGD weryfikuje zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy zastosowaniu karty weryfikacji zgodnie z wytycznymi MRiRW nr 2/1/2016, stanowiącej załącznik nr 1a Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 6)Protokół z wstępnej weryfikacji formalnej i weryfikacji zgodności z Programem podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady i przedstawia go na posiedzeniu Rady wraz z Kartami oceny wstępnej .

4.Sposób oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji

 

 1. Organem dokonującym oceny zgodności z LSR i wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach LSR jest Rada.
 2. Szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady określa Regulamin Rady.
 3. Zwykłą większością głosów Rada dokonuje wyboru operacji pod względem zgodności z LSR, a następnie ocenia operacje według lokalnych kryteriów.
 4. Zgodnie z Regulaminem Rady i Kryteriami wyboru operacji podczas dokonywania wyboru operacji zastosowana będzie:

1)procedura zapewniająca bezstronność członków Rady,

2)wybór operacji odbędzie  się w oparciu o kryteria wyboru operacji (załączniki nr 2a-d) ,

3)zapewniony zostanie  skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust.2 lit b rozporządzenia nr 1303/2013,

4) zachowany zostanie parytet określony w  34 ust.2 lit b rozporządzenia nr 1303/2013,

5) ustalona zostanie kwota wsparcia.

 

 1. W sytuacji rozbieżnych ocen w ramach kryteriów wyboru Przewodniczący Rady ogłasza ponowną analizę dokonanej oceny (rozbieżność występuje jeżeli różnica w ocenie końcowej przekroczy 20 % ogólnej ilości punktów). Członkowie Rady, których ocena w ramach jednoznacznych, oczywistych kryteriów była skrajnie rozbieżna zobowiązani są uzasadnić swoją ocenę na forum Rady. Po ponownej analizie i uzasadnieniu, członkowie Rady mają prawo do zmiany swojej oceny poprzez dokonanie korekty na kartach stawiając przy tej korekcie swój podpis, aby usunąć rozbieżności w ramach jednoznacznych kryteriów.

 

6.Po dokonaniu oceny, zliczeniu punktów sporządzona zostanie lista operacji zgodnych z LSR oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu, członkowie Rady podejmują uchwały o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania, wszystkie te procedury zawiera Regulamin Rady.

 

 

 

5.Ustalenie zasad w zakresie określenia kwoty wsparcia dla danej operacji

Ustalenie kwoty wsparcie dotyczy tylko operacji realizowanych w ramach poddziałania „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego PROW na lata 2014- 2020.

Do kompetencji Rady zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia § 28  ust. 1 pkt. 2) należy ustalanie kwoty wsparcia, w przypadkach podanych w wytycznych MRiRW w sprawie zapewnienia jednolitego i prawidłowego wykonania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją lokalnych strategii rozwoju.

 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (…), przez:
 2. a) Podejmowanie działalności gospodarczej:

Brak kapitału początkowego to główny problem dla osób które pragną założyć własną firmę w szczególności jeżeli należą do grup de faworyzowanej. Ponieważ w ramach obecnej perspektywy  warunkiem otrzymania dofinansowania jest stworzenie i utrzymanie miejsca pracy przez okres 2 lat proponowany  poziom wsparcia będzie wynosił 80.000 zł przy maksymalnym poziomie dofinansowania 100 %.

 1. b) rozwijanie działalności gospodarczej

Wsparcie dotyczy  mikro i małych przedsiębiorstw, a więc firm działających na lokalnym rynku, wnioskodawcy mogą otrzymać refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych. Proponowany poziom dofinansowania wynosi do 70% . Ze względu na ograniczone środki LSR i udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2013 r. który jest o 1,7% wyższy niż w  województwa zachodniopomorskim zależy nam na stworzeniu większej ilości miejsc pracy. W poprzedniej perspektywie było podobne działanie,  wnioskodawca mógł również uzyskać do 300 tys. zł refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, było to zróżnicowane i zależało od ilości utworzonych miejsc pracy. Obecnie przy takim samym wsparciu warunkiem jest stworzenie co najmniej 1 miejsca pracy.

 

c)Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych:

 Inkubator przetwórstwa lokalnego jest to  przedsiębiorstwo spożywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego inkubatora jest przetwarzanie.

Podstawową cechą funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego jest założenie, iż z jego infrastruktury korzystają podmioty odrębne.

(właściciel inkubatora musi tak dostosować zakład by mógł być w sposób legalny udostępniany lokalnym producentom chcącym przetwarzać posiadane produkty rolne).

Na podstawie badań przeprowadzonych w trakcie planu partycypacji, mieszkańcy obszaru wyszczególnili potrzeby potencjalnych klientów inkubatora. Są nimi:

 1. a) Marketing (poszukiwanie rynków zbytu, kanałów dystrybucji, ocena konkurencyjności)
 2. b) Badanie laboratoryjne produktów
 3. c) Pakowanie i transport żywności
 4. d) Dostęp do aktualnych przepisów prawnych dotyczących przetwórstwa żywności
 5. e) Dostęp do środków na działalność gospodarczą
  f) Technologia przetwórstwa żywności
 6. g) Przygotowanie etykiet

Będą to istotne zadania powstającego inkubatora, które w większości zostaną zawarte w kryteriach wyboru. Wnioskodawcą na utworzenie inkubatora kuchennego mogą być organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i podmioty  prowadzące działalność gospodarczą , spółdzielnie socjalne.

Poziom dofinasowania jakie zakłada LGD nie przekracza 90 % kosztów kwalifikowanych, udział własny  w wysokości do 10% może być wkładem niefinansowym tj. pracą wolontariuszy na rzecz operacji.

 

2) Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

3) Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 

Na obszarze LGD znajduje się wiele cennych obiektów zabytkowych architektonicznych, zabytków ruchomych. Ich renowacja jest kosztowna,  najczęściej wykraczająca poza możliwości budżetowe LSR, dlatego preferujemy  renowacje niewielkich obiektów, które otrzymają inną funkcję np. renowacja zabytkowych kapliczek, odrestaurowanie jakiegoś pomieszczenia pozwoli na otwarcie galerii, izby pamięci itd. Wartość dodana tych niewielkich operacji wpłynie na atrakcyjność turystyczną obszaru, przyczyni się do rozwoju kulturowego. Właścicielami zabytkowych obiektów są  najczęściej samorządy lub parafie,   dla JST poziom dofinansowania jest stały i wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych dla parafii, ngo proponowany poziom wsparcia wynosi  90 %,  w ramach wkład własnego możliwe jest dofinansowanie do 10 % tzw. niefinansowego wkładu w postaci  wolontariatu na rzecz operacji.

 

4) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Realizowane będą operacje, które pozwolą rozwinąć i zachować tożsamość regionalną. Wzmocnią więzi społeczne, wzmocnią kreatywność mieszkańców. Wpłyną na wzrost wiedzy mieszkańców. Wzmocnią poczucie dumy z przynależności do obszaru. Wykorzystane zostaną zasoby historyczne, przyrodnicze, kulturowe. Działania te poprawią i wzmocnią ofertę turystyczną. 

W poprzednim okresie finansowania operacje związane z w/w tematyką realizowane na obszarze LGD były głównie przez samorządy lokalne, ale kilka zostało zrealizowanych przez organizacje pozarządowe. Były to inwestycje, w których od początku do końca zaangażowani byli lokalni mieszkańcy, członkowie organizacji i  ich rodziny. Przykłady inwestycji to rozbudowa i budowa placu zabaw, budowa boiska sportowego, modernizacja świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie parku przydworskiego. Powstały inwestycje, które służą lokalnej społeczności i odwiedzającym turystom. Realizacja tak trudnych projektów zintegrowała mieszkańców, dała im poczucie własności, pokazała innym, że można samemu pozyskać środki i zrealizować  projekty priorytetowe dla lokalnej społeczności, dlatego planujemy, aby teraz takich projektów było porównywalnie z poprzednim okresem programowania. Zakładamy większe zaangażowanie mieszkańców, lokalnych liderów w pozyskiwaniu środków nie tylko na tzw. projektów „miękkich” ale również „twardych”.  Głównym źródłem dochodów organizacji pozarządowych na obszarze LGD są składki, darowizny i dotacje, dlatego proponowany poziom wsparcia wynosi max. 90% kosztów kwalifikowanych, udział własny  w wysokości do 10% może być wkładem niefinansowym tj. pracą wolontariuszy na rzecz operacji. Jeżeli wnioskodawcami będą gminy lub instytucje kultury poziom dofinansowania nie może przekroczyć  63,63% kosztów kwalifikowanych.

 

 

6.Sposób informowania o wynikach oceny i możliwości odwołania się od decyzji

1) W terminie  7 dni po dokonaniu wyboru operacji Biuro LGD wywiesza na stronie internetowej LGD listę operacji zgodnych z LSR oraz listę  operacji wybranych  ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu. Ponadto LGD informuje wnioskodawców o wyniku zgodności operacji z LSR lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację. LGD poinformuje również o ustalonej kwocie wsparcia. W przypadku pozytywnego wyniku wyboru operacji powyższa informacja zawierać również będzie wskazanie, czy w dniu przekazania przez LGD wniosków o przyznanie pomocy do ZW operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków. Informacja dla wnioskodawców będzie sporządzona w postaci pisma, podpisanego przez Prezesa lub Wiceprezesa LGD.

Pismo może być przekazywane wnioskodawcom w następujący sposób:

* w przypadku operacji wybranych przez LGD do finansowania, które mieszczą się w limicie środków, powyższa informacja może być przekazana jako skan pisma drogą elektroniczną, o ile wnioskodawca podał adres e-mail;

* w pozostałych przypadkach skan pisma jest przekazywany drogą elektroniczną, a oryginał listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście (beneficjent potwierdza odbiór osobisty na drugim egzemplarzu pisma).

 

2) Na stronie LGD oprócz list operacji zgodnych z LSR i wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków, do publicznej wiadomości podaje się protokół z posiedzenia Rady dotyczący wyboru i oceny operacji zawierający informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego ze wskazaniem, których wniosków wyłączenia dotyczył.

 

3)  W przypadku operacji, która uzyskała negatywną  ocenę, wnioskodawcy przysługuje w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie 2014-2020. Rada   w terminie 14 dni od wniesienia protestu dokonuje autokontroli wyników dokonanej  oceny operacji, polegającej na ponownej ocenie operacji zgodnie z treścią odwołania (ponowna ocena zgodności z LSR i/lub pod względem lokalnych kryteriów wyboru). 

 

 

7.Zasady przekazywania do SW dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków.

1)LGD przekazuje do SW wnioski na operacje wybrane przez LGD do finansowania wraz
z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji zgodnie z art. 23 ustawy RLKS.

2)Informacje o LGD, wynikach wyboru i ocenie operacji LGD uzupełnia na pierwszych stronach wniosku, w miejscu wyznaczonym dla LGD.

3)Kopie wniosków oraz dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru operacji podlegają archiwizacji w LGD.

4) LGD przekazuje do Samorządu Województwa kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub oryginały  następujących dokumentów:

 1. a) listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR;
 2. b) listę operacji wybranych:

* objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy;

* zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w naborze wniosków o przyznanie pomocy;

* zgodnych z LSR;

* które uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru i zostały wybrane przez LGD do finansowania;

* zawierającą wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy na dzień przekazania wniosków do ZW,

 1. c) uchwały podjęte przez Radę LGD w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację oraz uzasadnieniem kwoty wsparcia (dotyczy operacji wybranych) – oryginał lub kopia,
 2. d) listę obecności członków Rady LGD podczas głosowania – kopia,
 3. e) oświadczenia członków Rady LGD o zachowaniu bezstronności podczas głosowania – kopia,
 4. f) karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru oraz zgodności z LSR (dotyczy operacji wybranych) – kopia,
 5. g) ewidencję udzielanego w związku z realizowanym naborem doradztwa, w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów – kopia.
 6. h) rejestr interesów, jeśli LGD prowadzi ten Rejestr lub inny dokument pozwalający na identyfikację charakteru powiązań członków organu decyzyjnego z wnioskodawcami / poszczególnymi projektami – kopia.

 

5) Przekazywane listy i uchwały muszą zawierać informacje, które pozwolą w sposób jednoznaczny zidentyfikować operacje. Powinny zawierać co najmniej:

 1. indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD, wpisane na wniosku w polu Potwierdzenie przyjęcia przez LGD,
 2. numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 3. nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie,
 4. tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy,
 5. wynik w ramach oceny zgodności z LSR oraz liczbę otrzymanych punktów w ramach oceny w zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru,
 6. kwotę wsparcia wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o wsparcie,
 7. intensywność pomocy ustaloną przez LGD oraz kwotę wsparcia wyliczoną na podstawie intensywności pomocy albo zgodnie z zasadami określonymi w LSR lub ogłoszeniu
  o naborze wniosków albo kwotę premii ustaloną zgodnie z zasadami określonymi
  w LSR, dla poszczególnych operacji wybranych przez LGD do finansowania (lista operacji wybranych)

6) Przekazywana dokumentacja z wyboru operacji powinna być podpisana przez członków / członka Rady, zgodnie z zasadami przyjętymi w LGD.

7) Bieg terminu na rozpatrzenie wniosków przez ZW na operacje inne niż składane przez LGD, zgodnie z § 22 rozporządzenia LSR, rozpoczyna się od dnia przekazania wniosku SW przez LGD, tj. od dnia wpływu do SW.

8) Skierowanie do LGD wezwania w sprawie usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy, zgodnie z § 24 rozporządzenia LSR.

9) Jeśli przekazana przez LGD dokumentacja będzie wymagała uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, które są niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej przyznania pomocy, LGD złoży stosowne uzupełnienia/wyjaśnienia w terminie wskazanym w art. 23 ust. 2 ustawy RLKS.

 

 1. Zmiana umowy o przyznaniu pomocy

 

W przypadku ubiegania się przez beneficjenta o zmianę warunków umowy o przyznaniu pomocy, Rada dokonuje ponownej oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz oceny operacji pod względem lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po dokonaniu ponownej oceny, Rada wydaje opinię w formie uchwały Rady. Warunkiem wydania pozytywnej opinii w sprawie zmiany warunków umowy jest potwierdzenie, że operacja jest w dalszym ciągu zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym naboru, a także spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji oraz mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Operacje własne

 

 

 

 1. Organizacja naborów wniosków

 

 

 

 1. LGD co najmniej 30 dni przed ogłoszeniem terminu naboru składa wniosek do samorządu województwa o planowanej do realizacji operacji własnej.
 2. Po uzyskaniu zgody zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie o planowanej do realizacji operacji własnej.
 3. Ogłoszenie o którym mowa w pkt. 2 obejmuje:
 1. Zakres tematyczny operacji
 2. Wysokość środków na realizację operacji
 3. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
 4. Informację o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji (bezpośrednie złożenie dokumentów w siedzibie LGD),
 5. Informację o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w §3 rozporządzenia LSR (lista dokumentów będzie zgodna z listą załączników dotyczących identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy).
 1. Osobami uprawnionymi do wsparcia są
 1. Osoba fizyczna, pełnoletnia, obywatel UE ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR,
 2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przy czym działalność ta zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wykonywana jest na obszarze LSR
 3. Osoba prawna z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajdują się na obszarze LSR
 4. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną jeżeli siedziba lub oddział znajduje się na obszarze LGD,
 5. Lokalna Grupa Działania

 

 1. Procedura składania zamiaru realizacji operacji

 

 1. Termin możliwości zgłoszenia zamiaru wynosi 30 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej..
 2. Zamiar realizacji operacji składa się pisemnie, osobiście w biurze LGD.
 3. Wraz z zamiarem realizacji operacji wnioskodawca składa stosowne dokumenty potwierdzające identyfikację beneficjenta.

 

C.WARIANT I

– nikt nie zgłosił zamiaru realizacji operacji

 

 1. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej nikt nie zgłosił zamiaru realizacji operacji to LGD składa wniosek do samorządu województwa na przyznanie pomocy na realizację operacji własnej.
 2. Po upływie 30 dni LGD zamieszcza na stronie informację, że nikt nie zgłosił zamiaru realizacji operacji.
 3. Po uzyskaniu pomocy na realizację OW, LGD niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej informację o planowanej realizacji operacji własnej.
 4. Informacja o której mowa w pkt 2 i 3 jest archiwizowania na stronie LGD.

 

 

 1. Sposób oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji

 

 1. Organem dokonującym oceny zgodności z LSR i wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach LSR jest Rada.
 2. Szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady określa Regulamin Rady.
 3. LGD zapewni parytet podczas głosowania Rady, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia 1303/2013, a nad całością głosowania będzie czuwał Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
 4. Zwykłą większością głosów Rada dokonuje wyboru operacji pod względem zgodności z LSR – § 20 ust. 1 Regulaminu Rady

 

5.Po dokonaniu oceny, zliczeniu punktów Rada podejmuje uchwałę o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania, wszystkie te procedury zawiera Regulamin Rady.

 1. Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi osiągnąć minimalną ilość punktów.

 

 1. Czasookresy i odpowiedzialność na poszczególnych etapach procedury składania, oceny i wyboru operacji.

 

 

Czynność

 

Czasookres

Osoby odpowiedzialne

Uwagi – dokumenty, informacje

Wysłanie informacji  o Ogłoszeniu o planowaniu realizacji operacji własnej

 

Prezes Zarządu LGD

Wniosek do samorządu województwa o planowanej do realizacji operacji własnej.

Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej

Po wyrażeniu zgody niezwłocznie   na stronie LGD, w siedzibie LGD, ukaże się ogłoszenie o planowanej OW

Biuro LGD

Ogłoszenie o naborze zawiera:

Zakres tematyczny operacji,

Wysokość środków na realizację operacji,

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,

Informację o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji,

Informację o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń o zamiarze realizacji operacji.

30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia

Pracownicy biura LGD

Wydanie potwierdzenia złożenia zamiaru realizacji operacji zawierającego datę i godzinę wpływu, liczbę załączników, opatrzenie pieczątką LGD oraz złożenie podpisu przez osobę przyjmującą pismo o zamiarze wykonania operacji.

Dzień zakończenia naboru - nie wpłynęło  pismo o zamiarze realizacji operacji

0 dzień

 

 

Zamieszczenie na stronie informacji, że nikt nie zgłosił zamiaru realizacji operacji

niezwłocznie

Biuro LGD

 

Wysłanie wniosku do SW o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej

Niezwłocznie

Biuro LGD/Zarząd

Pismo powiadamiające, ze nikt nie zgłosił zamiaru w terminie 30 dni od zawieszenia informacji o zamiarze realizacji operacji oraz prośba o przyznanie pomocy na realizację OW

Przyznanie pomocy na realizację OW

 

 

SW powiadamia pisemnie LGD o przyznaniu pomocy na realizację OW

Przygotowanie materiałów i dokumentów związanych z rozpatrywanie  OW dla członków Rady

1-3 dzień

Biuro LGD

 

Zawiadomienie członków Rady  o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady, przesłanie członkom Rady materiałów i dokumentów związanych z porządkiem posiedzenia.

7 dni przed posiedzeniem Rady

Biuro LGD w porozumieniu z Prezesem Zarządu LGD, Przewodniczącym Rady

Pismo zawiadamiające o posiedzeniu Rady – wysyłka pocztą lub pocztą elektroniczną + telefon informujący o posiedzeniu

Podanie do publicznej wiadomości informacji o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady

 

7 dni przed posiedzeniem Rady

Biuro LGD

Informacja na stronie internetowej LGD

Posiedzenie Rady – ocena zgodności operacji z LSR ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Podjęcie uchwały o dofinansowaniu operacji, jeżeli uzyskała minimum punktów oceny według lokalnych kryteriów

11-13 dzień

Przewodniczący Rady

Karta oceny zgodności operacji z LSR; Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru – zał. Regulaminu . Uchwała

Sporządzenie i opublikowanie informacji o wybranej OW.

Niezwłocznie

najpóźniej do 15 dnia

Przewodniczący Rady/ Biuro LGD

 Publikacja na stronie internetowej i w siedzibie Stowarzyszenia.

 

 1. Ustalanie kwoty wsparcia

Operacja własna jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane podczas konsultacji, opisane w Diagnozie LSR. Na podstawie poprzedniego okresu programowania zaobserwowaliśmy jako uczestnicy tzw. Małych projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, ze największym zainteresowaniem, frekwencją cieszą się te projekty, które społecznie angażują mieszkańców.  Operacje, które  były przykładem oddolnej inicjatywy,  angażowały lokalnych liderów, wiele grup formalnych i nieformalnych z punktu gości zapraszanych na różne formy spędzania wspólnego czasu  nie tylko  cieszyły się ogromnym zainteresowanie, ale przyczyniły się do integracji mieszkańców obszaru LGD. Dzięki uczestnictwu w małych projektach powstały nowe organizacje pozarządowe wpisane do KRS lub zarejestrowane w Starostwie, które na dzień obecny nie mają jeszcze doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji realizacji operacji, ale są chętne do wszelkiej współpracy. Dlatego proponowany przez nas poziom wsparcia wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, w kryteriach przewidziano udział własny LGD przewyższający kwotę wsparcia  wynikającą z przepisów.

 

 1. Rozliczenie operacji własnej
 2. 30 dni po zakończeniu operacji własnej LGD składa osobiście w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność wraz z oryginalnymi dokumentami: dowodami zapłaty, fakturami lub rachunkami lub innymi dokumentami finansowymi, umowami z wykonawcami,  listami obecności, protokółami np. z przeprowadzonych konkursów, a także innymi materiałami np. wycinkami z gazet, wydrukami ze stron internetowych, dokumentację fotograficzną.

2 Dokumenty finansowe są opisane tj. zawierają nr i datę umowy, tytuł projektu, pozycję z zestawienia kosztów, wskazania kwoty kosztów kwalifikowanych.

3.Dokumenty finansowe są podpisane pod względem merytorycznym i finansowym przez osoby upoważnione.

 1. Sprawozdawczość

1.LGD po rozliczeniu operacji w okresie 3 miesięcy  składa sprawozdanie.

 1. Sprawozdanie złożone przez LGD pozwoli zweryfikować czy cele zaplanowane w LSR zostały osiągnięte poprzez wykonanie wskaźników wraz z ich monitoringiem.

I.WARIANT II

–do biura LGD wpłynął zamiar przez inny podmiot niż LGD realizacji operacji

 1. Jeżeli do Biura LGD w terminie 30 dni od zamieszczenia informacji o zamiarze realizacji OW wpłynął na piśmie zamiar o realizacji operacji, Biuro LGD sprawdza złożone dokumenty, czy wnioskodawca spełnia definicję beneficjenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 § 3 rozporządzenia.
 2. Jeżeli wnioskodawca spełnia definicję beneficjenta to LGD na piśmie powiadamia go o tym fakcie, jednocześnie informując, że w ciągu 3 miesięcy zostanie ogłoszony konkurs.
 3. Na stronie LGD zostaje zamieszczona informacja , że do Biura LGD wpłynęły pisma o zamiarze realizacji operacji, zgłaszający spełnił warunki beneficjenta wobec powyższego zostanie ogłoszony konkurs.
 4. Dalsze procedury takie jak w pkt A.
 5. Jeżeli do Biura LGD w terminie 30 dni od zamieszczenia informacji o zamiarze realizacji OW wpłynął na piśmie zamiar o realizacji operacji, ale zgłaszający zamiar nie spełnia definicji beneficjenta i o tym fakcie został powiadomiony, LGD wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy składa do SW dokumenty w oparciu o które rozstrzygnięto, że zgłaszający zamiar realizacji operacji nie spełnia definicji beneficjenta.

6.Na stronie internetowej LGD zostaje zamieszczona informacja o fakcie opisanym w pkt 5.

 

Lokalne kryteria wyboru

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Lp.

Kryterium

Liczba pkt

Uszczegółowienie

1.

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy

5

Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku posiada status osoby bezrobotnej, który należy udokumentować za pomocą zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy (wystawionego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku).

 

Na ocenę nie wpływają inne czynniki (np. okres posiadania statusu, fakt rejestracji w PUP spoza obszaru objętego działaniami w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju).

2.

Wnioskodawca należy do jednej z poniższych grup i jest:

1. osobą do 35 roku życia (w dniu złożenia wniosku),

2. osobą powyżej 50 roku życia (w dniu złożenia wniosku),

3. kobietą,

 

10

Wskazane grupy zostały zdefiniowane w Lokalnej Strategii Rozwoju jako grupy defaworyzowane w kontekście dostępu do rynku pracy. Warunkiem spełnienia kryterium pkt. 1. oraz 2. jest przynależność do jednej z wyliczonych grup wiekowych w dniu składania wniosku, (kryterium pkt. 1: nieukończone 35 lat, kryterium pkt. 2: ukończone minimum 50 lat). Weryfikacja kryteriów 1, 2, 3 nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie.

 

Przynależność do więcej niż jednej grup nie wpływa na liczbę punktów w ramach kryterium (np. 25-letnia kobieta czy 64-letnia osoba niepełnosprawna otrzymają po 10 punktów).

3.

Wnioskodawca zakłada utworzenie miejsc pracy ponad wymagane minimum:

1. powyżej wymagane minimum w wymiarze 0,5 do 1 etatu: 5 pkt

2. powyżej wymagane minimum w wymiarze 1,5 do 2 etatów: 10 pkt

3. powyżej wymagane minimum - w wymiarze 3 etatów i więcej: 15 pkt

 

max 15

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Kryterium zostanie uznane za spełnione:

-      w pkt 1. w przypadku zawarcia we wniosku informacji o utworzeniu stanowisk pracy w łącznym wymiarze minimum 1,5 etatu (1 etat jako wymagane minimum + 0,5 etatu) do 2 etatów (1 etat +1 etat dodatkowy);

-      w pkt. 2. w przypadku zawarcia we wniosku informacji o utworzeniu stanowisk pracy w łącznym wymiarze minimum 2,5 etatów (1 etat jako wymagane minimum +1,5 etatu) do 3 etatów (1 etat + 2 etaty dodatkowe);

-      w. pkt 3. . w przypadku zawarcia we wniosku informacji o utworzeniu stanowisk pracy w łącznym wymiarze minimum 4 etatów (1 etat jako wymagane minimum +3 etaty dodatkowe).

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się.

 

Za stworzenie stanowiska pracy w wymiarze 1 etatu rozumie się etat średnioroczny, tzn. średni łączny wymiar czasu pracy w ramach stworzonych stanowisk przez okres 12 miesięcy rozliczeniowych: 1 miejsce pracy x 1 etat x 1 rok, 2 miejsca pracy x ½ etatu x 1 rok, itd.

 

Przykład 1: we wniosku zawarto informację, że w wyniku realizacji projektu zostanie utworzonych 6 miejsc pracy, każde w wymiarze ½ etatu , utrzymywane przez cały rok (praca w zakładzie przemysłowym). Przeliczenie: 6 x ½ etatu x 1 rok = 3 etaty na rok. Utworzony zostanie 1 etat obowiązkowy + 2 etaty powyżej minimum. Operacja taka otrzymałaby 10 punktów.

 

Przykład 2: we wniosku zawarto informację, że w wyniku realizacji projektu zostaną utworzone 4 miejsca pracy, każde w wymiarze 1 etatu, ale utrzymywane przez 3 miesiące w każdym roku okresu trwałości (praca w sezonie letnim). Przeliczenie: 4 x 1 etat x ¼ roku = 1 etat na rok. Spełniono wyłącznie obowiązek stworzenia miejsca pracy wynikający z Programu, operacja w ramach tego kryterium nie otrzyma żadnych punktów.

4.

Wnioskodawca uczestniczył:

1. w doradztwie indywidualnym w Biurze LGD: 20 pkt,

2. w szkoleniach organizowanych przez LGD: 10 pkt.

3. w doradztwie indywidualnym i w szkoleniach: 30 pkt.

max 30

Wnioskodawca wskazuje we wniosku, że wziął/wzięła udział w jednej lub obu formach wsparcia LGD w ramach naboru, w którym zostanie złożony wniosek. Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumentację LGD, tzn. listy obecności podpisywane przez uczestników na szkoleniach, rejestr udzielonego doradztwa utworzony w biurze LGD. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie (liście obecności podczas szkolenia i/lub w rejestrze doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. W przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca pomimo wskazania na uzyskanie wsparcia nie figuruje na liście obecności szkoleń i/lub w rejestrze doradztwa zrealizowanych w ramach naboru, w którym został złożony wniosek, punkty nie zostaną przyznane.

 

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku doradztwa udzielonego wyłącznie w rozmowie telefonicznej, podczas spotkania informacyjnego lub udziału w szkoleniu i/lub doradztwie w naborze innym niż nabór, w ramach którego został złożony wniosek.

5.

Projekt zakłada utworzenie firmy w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

1. świadczącej usługi noclegowe,

2. świadczącej usługi gastronomiczne,

3. prowadzącej działalność turystyczną, kulturalną,

4. prowadzącej usługi z zakresu działalności rehabilitacyjnej,

5. rękodzieła.

 

10

Wskazano zakresy działalności zdiagnozowane w Lokalnej Strategii Rozwoju jako kluczowe dla rozwoju i wykorzystania potencjału obszaru objętego LSR. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca ma obowiązek określić we wniosku główne zakresy planowanej działalności, wraz ze wskazaniem kodów PKD 2007. W przypadku, jeśli ww. zakresy działalności nie wskazują jednoznacznie na przynależność do co najmniej jednej z punktowanych kategorii, zadaniem Wnioskodawcy jest w sposób przejrzysty i niebudzący wątpliwości uzasadnić, w jaki sposób planowana działalność wpisuje się w kategorie punktowane w ramach kryterium.

 

Aby otrzymać punkty konieczne jest wykazanie, że jedna z preferowanych kategorii będzie główną, dominującą działalnością wnioskodawcy (punktów nie uzyska wnioskodawca, który np. planuje otworzyć warsztat mechaniczny i argumentuje, że będzie w nim prowadzić też działalność turystyczną np. punkt informacji turystycznej). W razie wątpliwości członkowie Rady dokonają oceny planowanych kosztów projektu odnoszących się bezpośrednio do preferowanych kategorii działalności. Aby otrzymać punkty w ramach kryterium planowane nakłady finansowe na jedną z preferowanych kategorii powinny stanowić co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Kryterium rozłączne, przynależność do więcej niż jednej kategorii nie wpływa na liczbę punktów (osoba planująca uruchomić obiekt noclegowy z restauracją i sklepem z pamiątkami rękodzielniczymi uzyska 10 punktów).

6.

Projekt zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych i walorów turystycznych obszaru.

10

 

 

Kryterium premiujące wykorzystanie w ramach projektu walorów, materiałów, produktów, usług oraz innego potencjału zdiagnozowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem LGD. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka listy sposobów wykorzystania lokalnych zasobów i walorów turystycznych. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w jaki sposób zamierza wykorzystać lokalne zasoby i walory turystyczne obszaru oraz uzasadnić w jaki sposób wykorzystanie wskazanych zasobów i walorów wpłynie to na realizację celów opisywanego projektu.

 

Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia).

 

Punktów nie uzyska operacja, która nie przewiduje szczególnego sposobu wykorzystania lokalnych zasobów i walorów przyrodniczych (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że będzie wykorzystywał zasoby ludzkie obszaru).

7.

W dniu składania wniosku Wnioskodawca jest zameldowany nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na terenie LSR od co najmniej 24 miesięcy.

10

Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku posiada zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju nieprzerwanie od minimum 24 miesięcy. Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę – zaświadczenie o zameldowaniu, wydane nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

8.

Wnioskodawca uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu

8

Wnioskodawca opisał we wniosku narzędzia i/lub metody z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, np. zakup sprzętu posiadającego certyfikaty z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz dokumenty załączone do wniosku (fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do uzasadnienia spełnienia kryterium).

 

Punktów nie uzyska operacja, w której nie przedstawiono listy konkretnych działań, narzędzi, metod (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że planuje uwzględnić metody i/lub narzędzia z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu).

9.

Wnioskodawca w ramach projektu zakłada działalność gospodarczą opartą na lokalnych produktach rolnych.

2

Wnioskodawca przedstawił we wniosku główne zakresy planowanej działalności, w tym kody PKD 2007 oraz  szczegółowo opisał, w jaki sposób będzie wykorzystywać w ramach działalności lokalne produkty rolne. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie oraz dokumenty załączone do wniosku (fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do uzasadnienia spełnienia kryterium).

RAZEM

100

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać operacja, aby mogła być wybrana do realizacji wynosi 60 punktów na 100 możliwych.

 

 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2. ROZWÓJ PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU PRZEDSIĘBIORSTW

Lp.

Kryterium

Liczba pkt

Sposób weryfikacji

1.

Wnioskodawca przewiduje oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną ze względu na dostęp do rynku pracy i przedstawił uzasadnienie

1. pozytywne oddziaływanie na 1 zidentyfikowaną w LSR grupę defaworyzowaną: 4 pkt

2. pozytywne oddziaływanie na więcej niż 1 zidentyfikowaną w LSR grupę defaworyzowaną: 8 pkt

max 8

Grupy defaworyzowane w kontekście rynku pracy zostały zdiagnozowane i zdefiniowane w Lokalnej Strategii Rozwoju. Przykładem pozytywnego oddziaływania na sytuację grupy defaworyzowanej jest zatrudnienie osoby należącej do grupy na stanowisku pracy stworzonym w wyniku realizacji operacji, skierowanie usług bezpośrednio do opisywanej grupy docelowej. W celu zachowania elastyczności kryterium i równych szans Wnioskodawców, nie zdefiniowano zamkniętej listy oddziaływań. Zadaniem Wnioskodawcy jest przedstawienie we wniosku szczegółowego i przejrzystego uzasadnienia, w jaki sposób zaplanowana działalność wpłynie pozytywnie na sytuację przedstawicieli minimum 1 grupy defaworyzowanej.

 

Weryfikacja odbędzie się w oparciu o informacje zawarte we wniosku oraz dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę (fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do uzasadnienia spełnienia kryterium).

 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się (do zdobycia 4 lub 8 punktów).

2.

Wnioskodawca zakłada utworzenie miejsc pracy ponad wymagane minimum:

 

1. powyżej wymagane minimum w wymiarze

0,5-1 etatu: 3pkt

 

2. powyżej wymagane minimum w wymiarze

1,5-2 etatów: 7pkt

max 7

Kryterium obowiązkowe. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Kryterium zostanie uznane za spełnione:

-      w pkt 1. w przypadku zawarcia we wniosku informacji o utworzeniu stanowisk pracy w łącznym wymiarze minimum 1,5 etatu (1 etat jako wymagane minimum + 0,5 etatu) do 2 etatów (1 etat +1 etat dodatkowy);

-      w pkt. 2. w przypadku zawarcia we wniosku informacji o utworzeniu stanowisk pracy w łącznym wymiarze minimum 2,5 etatów (1 etat jako wymagane minimum +1,5 etatu) do 3 etatów (1 etat + 2 etaty dodatkowe);

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się (do zdobycia 3 lub 7 pkt).

 

Za stworzenie stanowiska pracy w wymiarze 1 etatu rozumie się etat średnioroczny, tzn. średni łączny wymiar czasu pracy w ramach stworzonych stanowisk przez okres 12 miesięcy rozliczeniowych: 1 miejsce pracy x 1 etat x 1 rok, 2 miejsca pracy x ½ etatu x 1 rok, itd.

 

Przykład 1: we wniosku zawarto informację, że w wyniku realizacji projektu zostanie utworzonych 6 miejsc pracy, każde w wymiarze ½ etatu , utrzymywane przez cały rok (praca w zakładzie przemysłowym). Przeliczenie: 6 x ½ etatu x 1 rok = 3 etaty na rok. Utworzony zostanie 1 etat obowiązkowy + 2 etaty powyżej minimum. Operacja taka otrzymałaby 7 punktów.

 

Przykład 2: we wniosku zawarto informację, że w wyniku realizacji projektu zostaną utworzone 4 miejsca pracy, każde w wymiarze 1 etatu, ale utrzymywane przez 3 miesiące w każdym roku okresu trwałości (praca w sezonie letnim). Przeliczenie: 4 x 1 etat x ¼ roku = 1 etat na rok. Spełniono wyłącznie obowiązek stworzenia miejsca pracy wynikający z Programu, operacja w ramach tego kryterium nie otrzyma żadnych punktów.

3.

W budżecie projektu Wnioskodawca przewiduje wniesienie wkładu własnego wyższego niż minimalny wymagany o:

- pow. 5 do 10 punktów procentowych: 3 pkt

- pow. 10 punktów procentowych: 7 pkt

max 7

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Kryterium zostanie uznane za spełnione:

-      w pkt 1. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie minimum 35,1% kosztów kwalifikowalnych operacji (30% wkładu obowiązkowego oraz co najmniej 5,1 punktów procentowych wkładu własnego powyżej minimum) do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji (wymagane 30% i 10 punktów procentowych dodatkowo)

-      w pkt 2. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wkład własny na poziomie powyżej 40% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się.

 

Wkład własny jest rozumiany jako kwota pozostała po odjęciu od łącznej wartości kosztów kwalifikowanych kwoty wnioskowanego dofinansowania.

 

Przykład 1: Wnioskodawca w budżecie projektu przewidział konieczność poniesienia kosztów kwalifikowanych na łączną kwotę 200 tys. zł, a wnosi o dofinansowanie 100 tys. zł. Oznacza to, że wkład własny wyniesie 100 tys. zł, czyli 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Operacja taka otrzyma 7 punktów.

 

Przykład 2: Całkowita wartość projektu to 200 tys. zł, jednak kwalifikowane koszty wynoszą jedynie 100 tys. (w projekcie zaplanowano zakup gruntu pod budowę, co jest kosztem niekwalifikowanym). Wnioskowana kwota dofinansowania to 70 tys. zł. Przeliczenie: (wartość kosztów kwalifikowanych: 100 tys.) – (kwota dofinansowania: 70 tys.) = wkład własny wynosi 30 tys. zł, tj. 30% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość wkładu własnego jest zgodna z minimalną określoną w LSR, a operacja nie otrzyma punktów w ramach tego kryterium.

4.

Wnioskodawca uczestniczył:

1. w doradztwie indywidualnym w Biurze LGD: 20 pkt

2. w szkoleniach organizowanych przez LGD: 10 pkt

3. w doradztwie indywidualnym i w szkoleniach: 30 pkt

max 30

Wnioskodawca wskazuje we wniosku, że wziął/wzięła udział w jednej lub obu formach wsparcia LGD w ramach naboru, w którym zostanie złożony wniosek. Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumentację LGD, tzn. listy obecności podpisywane przez uczestników na szkoleniach, rejestr udzielonego doradztwa utworzony w biurze LGD. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie (liście obecności podczas szkolenia i/lub w rejestrze doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. W przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca pomimo wskazania na uzyskanie wsparcia nie figuruje na liście obecności szkoleń i/lub w rejestrze doradztwa zrealizowanych w ramach naboru, w którym został złożony wniosek, punkty nie zostaną przyznane.

 

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku doradztwa udzielonego wyłącznie w rozmowie telefonicznej, podczas spotkania informacyjnego lub udziału w szkoleniu i/lub doradztwie w naborze innym niż nabór, w ramach którego został złożony wniosek.

5.

Projekt zakłada rozwój firmy w jednej z poniższych kategorii:

1. świadczącej usługi noclegowe,

2. świadczącej usługi gastronomiczne,

3. prowadzącej usługi z zakresu działalności rehabilitacyjnej,

4. prowadzącej działalność kulturalną, turystyczną.

10

Wskazano zakresy działalności zdiagnozowane w Lokalnej Strategii Rozwoju jako kluczowe dla rozwoju i wykorzystania potencjału obszaru objętego LSR. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca ma obowiązek określić we wniosku główne zakresy planowanej działalności, wraz ze wskazaniem kodów PKD 2007. W przypadku, jeśli ww. zakresy działalności nie wskazują jednoznacznie na przynależność do co najmniej jednej z punktowanych kategorii, zadaniem Wnioskodawcy jest w sposób przejrzysty i niebudzący wątpliwości uzasadnić, w jaki sposób planowana działalność wpisuje się w kategorie punktowane w ramach kryterium.

 

Aby otrzymać punkty konieczne jest wykazanie, że jedna z preferowanych kategorii będzie główną, dominującą działalnością objętą wnioskiem (punktów nie uzyska wnioskodawca, który np. planuje otworzyć drugi warsztat mechaniczny i argumentuje, że będzie w nim prowadzić też działalność turystyczną np. punkt informacji turystycznej). W razie wątpliwości członkowie Rady dokonają oceny planowanych kosztów projektu odnoszących się bezpośrednio do preferowanych kategorii działalności. Aby otrzymać punkty w ramach kryterium planowane nakłady finansowe na jedną z preferowanych kategorii powinny stanowić co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Kryterium rozłączne, przynależność do więcej niż jednej kategorii nie wpływa na liczbę punktów (osoba planująca rozwój firmy przez wybudowanie restauracji i gabinetu kosmetyczno-rehabilitacyjnego przy istniejącym obiekcie noclegowym uzyska 10 punktów).

6.

Projekt zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych i walorów turystycznych obszaru.

 

 

10

 

Kryterium premiujące wykorzystanie w ramach projektu walorów, materiałów, produktów, usług oraz innego potencjału zdiagnozowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem LGD. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka listy sposobów wykorzystania lokalnych zasobów i walorów turystycznych. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w jaki sposób zamierza wykorzystać lokalne zasoby i walory turystyczne obszaru oraz uzasadnić w jaki sposób wykorzystanie wskazanych zasobów i walorów wpłynie to na realizację celów opisywanego projektu.

 

Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia).

 

Punktów nie uzyska operacja, która nie przewiduje szczególnego sposobu wykorzystania lokalnych zasobów i walorów przyrodniczych (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że będzie wykorzystywał zasoby ludzkie obszaru).

7.

Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze LGD lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszone co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

10

Weryfikacja nastąpi wyłącznie w oparciu o dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę: aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (wykonany w ciągu 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy). Dokument powinien zawierać datę zgłoszenia siedziby firmy lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

8.

Wnioskodawca nie zalegał z opłaceniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz opłatami lokalnymi w ciągu 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawca przedstawił:

1. zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego: 4 pkt,

2. zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 4 pkt,

3. zaświadczenie z właściwego Urzędu Miasta/Urzędu Gminy: 4 pkt.

max 12

 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wskazuje na spełnienie kryterium i obowiązkowo załącza do wniosku stosowne dokumenty: aktualne, urzędowe zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wydane przez właściwy Urząd Skarbowy, oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub właściwy Urząd Miasta/Gminy. Za przedłożone zaświadczenie Wnioskodawca otrzymuje 4 pkt. W przypadku wskazania przez Wnioskodawcę spełnienia kryterium, jednak niezałączenia stosownych dokumentów do wniosku o dofinansowanie, punkty w ramach kryterium nie zostaną przyznane.

 

Punkty w ramach kryterium sumują się: do zdobycia 0, 4, 8 lub 12 pkt.

 

9.

Wnioskodawca uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu

6

Wnioskodawca opisał we wniosku narzędzia i/lub metody z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, np. zakup sprzętu posiadającego certyfikaty z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz dokumenty załączone do wniosku (fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do uzasadnienia spełnienia kryterium).

 

Punktów nie uzyska operacja, w której nie przedstawiono listy konkretnych działań, narzędzi, metod (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że planuje uwzględnić metody i/lub narzędzia z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu).

RAZEM

100

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać operacja, aby mogła być wybrana do realizacji wynosi 60 punktów na 100 możliwych.

 

 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.3. TWORZENIE INKUBATORA PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO

Lp.

Kryterium

Liczba pkt

Sposób weryfikacji

1.

Wnioskodawca przewiduje oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną ze względu na dostęp do rynku pracy i przedstawił uzasadnienie

1. pozytywne oddziaływanie na 1 zidentyfikowaną w LSR grupę defaworyzowaną: 4 pkt

2. pozytywne oddziaływanie na więcej niż 1 zidentyfikowaną w LSR grupę defaworyzowaną: 8 pkt

max 8

Grupy defaworyzowane w kontekście rynku pracy zostały zdiagnozowane i zdefiniowane w Lokalnej Strategii Rozwoju. Przykładem pozytywnego oddziaływania na sytuację grupy defaworyzowanej jest zatrudnienie osoby należącej do grupy na stanowisku pracy stworzonym w wyniku realizacji operacji, skierowanie usług bezpośrednio do opisywanej grupy docelowej. W celu zachowania elastyczności kryterium i równych szans Wnioskodawców, nie zdefiniowano zamkniętej listy oddziaływań. Zadaniem Wnioskodawcy jest przedstawienie we wniosku szczegółowego i przejrzystego uzasadnienia, w jaki sposób zaplanowana działalność wpłynie pozytywnie na sytuację przedstawicieli minimum 1 grupy defaworyzowanej.

 

Weryfikacja odbędzie się w oparciu o informacje zawarte we wniosku oraz dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę (fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do uzasadnienia spełnienia kryterium).

 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się (do zdobycia 4 lub 8 punktów).

2.

Wnioskodawca zakłada utworzenie miejsc pracy ponad wymagane minimum:

 

1. powyżej wymagane minimum w wymiarze

0,5-1 etatu: 3pkt

 

2. powyżej wymagane minimum w wymiarze

1,5-2 etatów: 7pkt

max 7

Kryterium obowiązkowe. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Kryterium zostanie uznane za spełnione:

-      w pkt 1. w przypadku zawarcia we wniosku informacji o utworzeniu stanowisk pracy w łącznym wymiarze minimum 1,5 etatu (1 etat jako wymagane minimum + 0,5 etatu) do 2 etatów (1 etat +1 etat dodatkowy);

-      w pkt. 2. w przypadku zawarcia we wniosku informacji o utworzeniu stanowisk pracy w łącznym wymiarze minimum 2,5 etatów (1 etat jako wymagane minimum +1,5 etatu) do 3 etatów (1 etat + 2 etaty dodatkowe);

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się (do zdobycia 3 lub 7 pkt).

 

Za stworzenie stanowiska pracy w wymiarze 1 etatu rozumie się etat średnioroczny, tzn. średni łączny wymiar czasu pracy w ramach stworzonych stanowisk przez okres 12 miesięcy rozliczeniowych: 1 miejsce pracy x 1 etat x 1 rok, 2 miejsca pracy x ½ etatu x 1 rok, itd.

 

Przykład 1: we wniosku zawarto informację, że w wyniku realizacji projektu zostanie utworzonych 6 miejsc pracy, każde w wymiarze ½ etatu , utrzymywane przez cały rok (praca w zakładzie przemysłowym). Przeliczenie: 6 x ½ etatu x 1 rok = 3 etaty na rok. Utworzony zostanie 1 etat obowiązkowy + 2 etaty powyżej minimum. Operacja taka otrzymałaby 7 punktów.

 

Przykład 2: we wniosku zawarto informację, że w wyniku realizacji projektu zostaną utworzone 4 miejsca pracy, każde w wymiarze 1 etatu, ale utrzymywane przez 3 miesiące w każdym roku okresu trwałości (praca w sezonie letnim). Przeliczenie: 4 x 1 etat x ¼ roku = 1 etat na rok. Spełniono wyłącznie obowiązek stworzenia miejsca pracy wynikający z Programu, operacja w ramach tego kryterium nie otrzyma żadnych punktów.

3.

W budżecie projektu Wnioskodawca przewiduje wniesienie wkładu własnego wyższego niż minimalny wymagany o:

- pow. 5 do 10 punktów procentowych: 3 pkt

- pow. 10 punktów procentowych: 7 pkt

max 7

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Kryterium zostanie uznane za spełnione:

-      w pkt 1. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie minimum 15,1% kosztów kwalifikowalnych operacji (10% wkładu obowiązkowego oraz co najmniej 5,1 punktów procentowych wkładu własnego powyżej minimum) do 20% kosztów kwalifikowalnych operacji (wymagane 10% i 10 punktów procentowych dodatkowo)

-      w pkt 2. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wkład własny na poziomie powyżej 20% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się.

 

Wkład własny jest rozumiany jako kwota pozostała po odjęciu od łącznej wartości kosztów kwalifikowanych kwoty wnioskowanego dofinansowania.

 

4.

Innowacyjność wykorzystania inkubatora kuchennego

max 15

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, ale mających innowacyjny charakter na terenie LGD.

 

Przykłady: wytworzenie nowej usługi lub produktu, nadanie nowych funkcji inkubatora, które będą bardziej  służyć rozwojowi  gospodarczemu i społecznemu. Wnioskodawca zastosuje nowatorskie, wcześniej niestosowane wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców, wprowadzi nowoczesne  rozwiązania techniczne i technologiczne. Przedstawi  nowy sposób zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju lub aktywizacji nowych, grup i środowisk lokalnych.

Wnioskodawca  uzasadnia/udowodnia innowacyjny charakter operacji.

 

5.

Projekt zapewni potrzeby przyszłych użytkowników. Zapewni usługi w zakresie

1. marketingu (poszukiwanie rynków zbytku, kanałów dystrybucji, ocena konkurencyjności) – 4 pkt

2. badania laboratoryjnego produktów – 4 pkt

3. pakowania i transportu żywności – 4 pkt

4. dostępu do aktualnych przepisów prawnych dotyczących przetwórstwa żywności – 4 pkt

5. technologia przetwórstwa żywności – 4 pkt

20

Operacja jest oparta o świadczenie usług w zakresie wynajęcia na godziny pomieszczeń inkubatora wraz z wyposażeniem, wynajęcie w układzie miesięcznym powierzchni inkubatora, doradztwa, głównie w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego w tym wykonanie specjalistycznych opracowań przez personel Inkubatora.

Wnioskodawca zapewnia pomoc w poszukiwaniu rynków zbytu, kanałów dystrybucji i ocenie konkurencyjności.

Zapewnia badania laboratoryjne produktów, pakowanie oraz pomoc w obsłudze transportu specjalistycznego żywności.

Wnioskodawca zapewnia dostęp do aktualnych przepisów prawnych dotyczących przetwórstwa żywności.

Zapewnia technologię przetwórstwa żywności zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

6.

Projekt zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych

 

 

8

 

Kryterium premiujące wykorzystanie w ramach projektu walorów, materiałów, produktów, usług oraz innego potencjału zdiagnozowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem LGD. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka listy sposobów wykorzystania lokalnych zasobów. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w jaki sposób zamierza wykorzystać lokalne zasoby obszaru oraz uzasadnić w jaki sposób wykorzystanie wskazanych zasobów wpłynie na realizację celów opisywanego projektu.

 

Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia).

 

Punktów nie uzyska operacja, która nie przewiduje szczególnego sposobu wykorzystania lokalnych zasobów (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że będzie wykorzystywał zasoby ludzkie obszaru).

7.

Projekt zakłada opracowanie materiałów promocyjnych.

9

Preferowane są operacje promujące walory obszaru LGD z wykorzystaniem logo LGD, UE, PROW. Taka promocja przyczyni się do rozpoznawalności obszaru, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” służy informacji, że operacja została zrealizowana dzięki dotacji unijnej. Wnioskodawca składa oświadczenie o zastosowanych formach promocji.

8.

Wnioskodawca uczestniczył:

1. w doradztwie indywidualnym w Biurze LGD: 10 pkt,

2. w szkoleniach organizowanych przez LGD lub zewnętrznych: 10 pkt.

3. w doradztwie indywidualnym i w szkoleniach: 20 pkt.

20

Wnioskodawca wskazuje we wniosku, że wziął/wzięła udział w jednej lub obu formach wsparcia LGD w ramach naboru, w którym zostanie złożony wniosek. Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumentację LGD, tzn. listy obecności podpisywane przez uczestników na szkoleniach, rejestr udzielonego doradztwa utworzony w biurze LGD. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie (liście obecności podczas szkolenia i/lub w rejestrze doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. W przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca pomimo wskazania na uzyskanie wsparcia nie figuruje na liście obecności szkoleń i/lub w rejestrze doradztwa zrealizowanych w ramach naboru, w którym został złożony wniosek, punkty nie zostaną przyznane.

 

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku doradztwa udzielonego wyłącznie w rozmowie telefonicznej, podczas spotkania informacyjnego lub udziału w szkoleniu i/lub doradztwie w naborze innym niż nabór, w ramach którego został złożony wniosek.

9.

Wnioskodawca uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu

6

Wnioskodawca opisał we wniosku narzędzia i/lub metody z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, np. zakup sprzętu posiadającego certyfikaty z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz dokumenty załączone do wniosku (fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do uzasadnienia spełnienia kryterium).

 

Punktów nie uzyska operacja, w której nie przedstawiono listy konkretnych działań, narzędzi, metod (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że planuje uwzględnić metody i/lub narzędzia z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu).

RAZEM

100

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać operacja, aby mogła być wybrana do realizacji wynosi 60 punktów na 100 możliwych.

 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.1. INFRASTRUKTURA W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Lp.

Kryterium

Liczba pkt

Sposób weryfikacji

1.

Projekt będzie realizowany w miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców

2

Wnioskodawca wskazuje na spełnienie kryterium we wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz w oparciu o dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego: informacje z Banku Danych Lokalnych o liczbie osób faktycznie zamieszkujących miejscowość wg stanu na dzień 31.12.2013 r. (dane przed posiedzeniem Rady przygotuje biuro LGD).

2.

Wnioskowana kwota dofinansowania przekracza 100 tysięcy złotych

30

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, pole: wnioskowana kwota dofinansowania. Wnioskodawca powinien określić wysokość wnioskowanej kwoty pomocy zgodnie z przepisami Programu, tj. zapewnić wniesienie wkładu własnego w odpowiedniej wysokości.

3.

W budżecie projektu Wnioskodawca przewiduje wniesienie wkładu własnego wyższego niż minimalny wymagany:

1. pow. 5 do 15 punktów procentowych - 5 pkt

2. pow. 15 punktów procentowych - 10 pkt

max 10

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie.

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku podmiotu innego niż jednostka sektora finansów publicznych:

-      w pkt 1. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie minimum 15,1% kosztów kwalifikowalnych operacji (10% wkładu obowiązkowego oraz co najmniej 5,1 punktów procentowych wkładu własnego powyżej minimum) do 25% kosztów kwalifikowalnych operacji (wymagane 10% i 15 punktów procentowych dodatkowo)

-      w pkt 2. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wkład własny na poziomie powyżej 25% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku jednostki sektora finansów publicznych:

-      w pkt 1. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie minimum 41,47% kosztów kwalifikowalnych operacji (36,37% wkładu obowiązkowego oraz co najmniej 5,1 punktów procentowych wkładu własnego powyżej minimum) do 51,37% kosztów kwalifikowalnych operacji (wymagane 36,37% i 15 punktów procentowych dodatkowo)

-      w pkt 2. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wkład własny na poziomie powyżej 51,37% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się.

 

Wkład własny jest rozumiany jako kwota pozostała po odjęciu od łącznej wartości kosztów kwalifikowanych kwoty wnioskowanego dofinansowania.

 

Przykład: Wnioskodawca w budżecie projektu przewidział konieczność poniesienia kosztów kwalifikowanych na łączną kwotę 200 tys. zł, a wnosi o dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł. Oznacza to, że wkład własny wyniesie 100 tys. zł, czyli 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Operacja taka otrzyma 10 punktów jeśli wnioskodawcą jest podmiot inny niż jednostka sektora finansów publicznych. Jeśli wnioskować będzie jednostka sektora finansów publicznych w przykładzie tym operacja otrzymałaby zaś 5 punktów.

4.

Wnioskodawca uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu.

8

Wnioskodawca opisał we wniosku narzędzia i/lub metody z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, np. zakup sprzętu posiadającego certyfikaty z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz dokumenty załączone do wniosku (fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do uzasadnienia spełnienia kryterium).

 

Punktów nie uzyska operacja, w której nie przedstawiono listy konkretnych działań, narzędzi, metod (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że planuje uwzględnić metody i/lub narzędzia z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu).

5.

Projekt zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych i walorów turystycznych obszaru.

 

10

 

Kryterium premiujące wykorzystanie w ramach projektu walorów, materiałów, produktów, usług oraz innego potencjału zdiagnozowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem LGD. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka listy sposobów wykorzystania lokalnych zasobów i walorów turystycznych. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w jaki sposób zamierza wykorzystać lokalne zasoby i walory turystyczne obszaru oraz uzasadnić w jaki sposób wykorzystanie wskazanych zasobów i walorów wpłynie to na realizację celów opisywanego projektu.

 

Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia).

 

Punktów nie uzyska operacja, która nie przewiduje szczególnego sposobu wykorzystania lokalnych zasobów i walorów przyrodniczych (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że będzie wykorzystywał zasoby ludzkie obszaru).

6.

Wnioskodawca uczestniczył:

1. w doradztwie indywidualnym w Biurze LGD: 20 pkt,

2. w szkoleniach organizowanych przez LGD: 10 pkt.

3. w doradztwie indywidualnym i w szkoleniach: 30 pkt.

max 30

Wnioskodawca wskazuje we wniosku, że wziął/wzięła udział w jednej lub obu formach wsparcia LGD w ramach naboru, w którym zostanie złożony wniosek. Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumentację LGD, tzn. listy obecności podpisywane przez uczestników na szkoleniach, rejestr udzielonego doradztwa utworzony w biurze LGD. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie (liście obecności podczas szkolenia i/lub w rejestrze doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. W przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca pomimo wskazania na uzyskanie wsparcia nie figuruje na liście obecności szkoleń i/lub w rejestrze doradztwa zrealizowanych w ramach naboru, w którym został złożony wniosek, punkty nie zostaną przyznane.

 

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku doradztwa udzielonego wyłącznie w rozmowie telefonicznej, podczas spotkania informacyjnego lub udziału w szkoleniu i/lub doradztwie w naborze innym niż nabór, w ramach którego został złożony wniosek.

7.

Planowany czas realizacji projektu wynosi:

1. do 12 miesięcy: 10 pkt

2. powyżej 12 do 18 miesięcy: 5 pkt

10

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Brany pod uwagę jest planowany czas realizacji projektu rozumiany jako okres pomiędzy dniem zawarcia umowy przyznania pomocy a planowanym dniem złożenia wniosku o płatność.

RAZEM

100

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać operacja, aby mogła być wybrana do realizacji wynosi 60 punktów na 100 możliwych.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.2. MAŁA INFRASTRUKTURA W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Lp.

Kryterium

Liczba pkt.

Sposób weryfikacji

1.

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

1. do 10.000 zł: 15 pkt
2. powyżej 10.000 zł do 15.000 zł: 10 pkt
3. powyżej 15.000 zł do 25.000 zł: 5 pkt

max 15

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, pole: wnioskowana kwota dofinansowania. Wnioskodawca powinien określić wysokość wnioskowanej kwoty pomocy zgodnie z przepisami Programu, tj. zapewnić wniesienie wkładu własnego w odpowiedniej wysokości.

 

Jeśli wnioskowana kwota pomocy wyniesie przykładowo:

- 9.600 zł – operacja uzyska 15 punktów,

- 13.800 zł – operacja uzyska 10 punktów,

- 24.900 zł – operacja uzyska 5 punktów,

- 33.750 zł – operacja nie otrzyma punktów w ramach kryterium.

 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się (do zdobycia 0 lub 5 lub 10 lub 15 pkt)

2.

Wkład własny niefinansowy wnioskodawcy jest wyższy od wymaganego:

1. pow. 5 do 15 punktów procentowych: 3 pkt
2. pow. 15 do 30 punktów procentowych: 6 pkt
3. pow. 30 do 50 punktów procentowych: 9 pkt
4. pow. 50 punktów procentowych: 12 pkt

max 12

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie.

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku podmiotu innego niż jednostka sektora finansów publicznych:

-      w pkt 1. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie minimum 15,1% kosztów kwalifikowalnych operacji (10% wkładu obowiązkowego oraz co najmniej 5,1 punktów procentowych wkładu własnego powyżej minimum) do 25% kosztów kwalifikowalnych operacji (wymagane 10% i 15 punktów procentowych dodatkowo)

-      w pkt 2. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie minimum 25,1% kosztów kwalifikowalnych operacji (10% wkładu obowiązkowego oraz co najmniej 15,1 punktów procentowych wkładu własnego powyżej minimum) do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji (wymagane 10% i 30 punktów procentowych dodatkowo)

-      w pkt 3. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie minimum 40,1% kosztów kwalifikowalnych operacji (10% wkładu obowiązkowego oraz co najmniej 30,1 punktów procentowych wkładu własnego powyżej minimum) do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji (wymagane 10% i 50 punktów procentowych dodatkowo)

-      w pkt 4. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie powyżej 60% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku jednostki sektora finansów publicznych:

-      w pkt 1. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie minimum 41,47% kosztów kwalifikowalnych operacji (36,37% wkładu obowiązkowego oraz co najmniej 5,1 punktów procentowych wkładu własnego powyżej minimum) do 51,37% kosztów kwalifikowalnych operacji (wymagane 36,37% i 15 punktów procentowych dodatkowo)

-      w pkt 2. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie minimum 51,47% kosztów kwalifikowalnych operacji (36,37% wkładu obowiązkowego oraz co najmniej 15,1 punktów procentowych wkładu własnego powyżej minimum) do 66,37% kosztów kwalifikowalnych operacji (wymagane 36,37% i 30 punktów procentowych dodatkowo)

-      w pkt 3. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie minimum 66,47% kosztów kwalifikowalnych operacji (36,37% wkładu obowiązkowego oraz co najmniej 30,1 punktów procentowych wkładu własnego powyżej minimum) do 86,37% kosztów kwalifikowalnych operacji (wymagane 36,37% i 50 punktów procentowych dodatkowo)

-      w pkt 4. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie powyżej 86,37% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się.

 

Wkład własny jest rozumiany jako kwota pozostała po odjęciu od łącznej wartości kosztów kwalifikowanych kwoty wnioskowanego dofinansowania.

 

Przykład: Wnioskodawca w budżecie projektu przewidział konieczność poniesienia kosztów kwalifikowanych na łączną kwotę 40 tys. zł, a wnosi o dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł. Oznacza to, że wkład własny wyniesie 20 tys. zł, czyli 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Operacja taka otrzyma 9 punktów jeśli wnioskodawcą jest podmiot inny niż jednostka sektora finansów publicznych. Jeśli wnioskować będzie jednostka sektora finansów publicznych w przykładzie tym operacja otrzymałaby zaś 3 punkty.

3.

Wniosek jest realizowany w partnerstwie

10

Wnioskodawca we wniosku przedstawia szczegółowo partnera projektu, w tym dane rejestrowe Partnera umożliwiające weryfikację oraz uzasadnia, w jaki sposób partner zostanie zaangażowany w realizowane działania. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje przedstawione we wniosku oraz dokument załączony przez Wnioskodawcę: kserokopia zawartej umowy partnerstwa uwzględniającej podział zadań zgodnie z opisem zawarte we wniosku.

 

Partnerami projektu mogą być:

- podmioty sektora publicznego – instytucje będące jednostkami sektora finansów publicznych,

- przedsiębiorcy, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

- organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia (także zwykłe), związki stowarzyszeń, oddziały, sekcje i koła organizacji pozarządowych

4.

Wnioskodawca uczestniczył:

- w doradztwie indywidualnym w Biurze LGD: 10 pkt,

- w szkoleniach organizowanych przez LGD: 10 pkt.

- w doradztwie indywidualnym i w szkoleniach: 20 pkt.

max 20

Wnioskodawca wskazuje we wniosku, że wziął/wzięła udział w jednej lub obu formach wsparcia LGD w ramach naboru, w którym zostanie złożony wniosek. Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumentację LGD, tzn. listy obecności podpisywane przez uczestników na szkoleniach, rejestr udzielonego doradztwa utworzony w biurze LGD. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie (liście obecności podczas szkolenia i/lub w rejestrze doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. W przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca pomimo wskazania na uzyskanie wsparcia nie figuruje na liście obecności szkoleń i/lub w rejestrze doradztwa zrealizowanych w ramach naboru, w którym został złożony wniosek, punkty nie zostaną przyznane.

 

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku doradztwa udzielonego wyłącznie w rozmowie telefonicznej, podczas spotkania informacyjnego lub udziału w szkoleniu i/lub doradztwie w naborze innym niż nabór, w ramach którego został złożony wniosek.

5.

 

Projekt zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych i walorów turystycznych obszaru.

 

10

 

Kryterium premiujące wykorzystanie w ramach projektu walorów, materiałów, produktów, usług oraz innego potencjału zdiagnozowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem LGD. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka listy sposobów wykorzystania lokalnych zasobów i walorów turystycznych. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w jaki sposób zamierza wykorzystać lokalne zasoby i walory turystyczne obszaru oraz uzasadnić w jaki sposób wykorzystanie wskazanych zasobów i walorów wpłynie to na realizację celów opisywanego projektu.

 

Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia).

 

Punktów nie uzyska operacja, która nie przewiduje szczególnego sposobu wykorzystania lokalnych zasobów i walorów przyrodniczych (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że będzie wykorzystywał zasoby ludzkie obszaru).

6.

Wnioskodawca przewidział zastosowanie wytycznych dotyczących wizualizacji i promocji opracowane przez LGD

15

Wnioskodawca odniósł się do wytycznych, wyliczył i szczegółowo opisał, które z elementów wizualizacji zostaną wykorzystane w ramach operacji. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie.

7.

Projekt zakłada promocję walorów:

- więcej niż 1 gminy: 5 pkt
- całego obszaru LGD: 10 pkt

10

Kryterium dotyczy bezpośredniej promocji w ramach projektu walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych występujących na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. W przypadku działań o charakterze promocyjnym, przykładem promocji zasobów i walorów jest zaprezentowanie ich w formie publikacji, materiałów lub innej formie skierowanej w szczególności do mieszkańców, turystów i podmiotów spoza obszaru objętego LSR. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka listy sposobów promowania lokalnych zasobów i potencjału. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w jaki sposób zamierza promować lokalne zasoby i walory turystyczne obszaru oraz uzasadnić w jaki sposób wybrany zasięg promocji wskazanych zasobów i walorów wpłynie na realizację celów opisywanego projektu.

 

Przykład: operacja dotycząca publikacji przewodnika po szlakach rowerowych gminy A nie uzyska punktów w ramach kryterium. Jeśli publikacja obejmowałaby prezentację szlaków na terenie trzech sąsiednich gmin (A, B i C) uzyskałaby 5 punktów. Jeśli w publikacji opisano wszystkie szlaki rowerowe, na całym terenie LGD, operacja uzyskałaby 10 punktów.

8.

Projekt zakłada opracowanie materiałów promocyjnych.

8

Kryterium dotyczy bezpośredniej promocji w ramach projektu walorów i zasobów występujących na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, skierowanej w szczególności do osób i podmiotów spoza obszaru. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. W przypadku materiałów o charakterze promocyjnym, przykładem jest folder, prezentacja, publikacja w wersji tradycyjnej lub elektronicznej, która może zostać rozpowszechniona w wielu egzemplarzach w ramach działań informacyjno-promocyjnych. W celu promowania innowacyjnych rozwiązań, zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka definicji materiałów promocyjnych.

RAZEM

100

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać operacja, aby mogła być wybrana do realizacji wynosi 60 punktów na 100 możliwych.

 

 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. DZIAŁANIA EDUKACYJNE, AKTYWIZUJĄCE I INTEGRACYJNE

Lp.

Kryterium

Liczba pkt

Sposób weryfikacji

1.

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

1. do 10.000 zł: 15 pkt
2. powyżej 10.000 zł do 15.000 zł: 10 pkt
3. powyżej 15.000 zł do 25.000 zł: 5 pkt

max 15

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, pole: wnioskowana kwota dofinansowania. Wnioskodawca powinien określić wysokość wnioskowanej kwoty pomocy zgodnie z przepisami Programu, tj. zapewnić wniesienie wkładu własnego w odpowiedniej wysokości.

 

Jeśli wnioskowana kwota pomocy wyniesie przykładowo:

- 9.600 zł – operacja uzyska 15 punktów,

- 13.800 zł – operacja uzyska 10 punktów,

- 24.900 zł – operacja uzyska 5 punktów,

- 33.750 zł – operacja nie otrzyma punktów w ramach kryterium.

 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się (do zdobycia 0 lub 5 lub 10 lub 15 pkt)

2.

Wkład własny niefinansowy wnioskodawcy jest wyższy od wymaganego:

- pow. 5% do 15% - 3 pkt
- pow. 15% do 30% - 6 pkt
- pow. 30% do 50% - 9 pkt
- pow. 50% - 12 pkt

max 12

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie.

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku podmiotu innego niż jednostka sektora finansów publicznych:

-      w pkt 1. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie minimum 15,1% kosztów kwalifikowalnych operacji (10% wkładu obowiązkowego oraz co najmniej 5,1 punktów procentowych wkładu własnego powyżej minimum) do 25% kosztów kwalifikowalnych operacji (wymagane 10% i 15 punktów procentowych dodatkowo)

-      w pkt 2. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie minimum 25,1% kosztów kwalifikowalnych operacji (10% wkładu obowiązkowego oraz co najmniej 15,1 punktów procentowych wkładu własnego powyżej minimum) do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji (wymagane 10% i 30 punktów procentowych dodatkowo)

-      w pkt 3. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie minimum 40,1% kosztów kwalifikowalnych operacji (10% wkładu obowiązkowego oraz co najmniej 30,1 punktów procentowych wkładu własnego powyżej minimum) do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji (wymagane 10% i 50 punktów procentowych dodatkowo)

-      w pkt 4. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie powyżej 60% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku jednostki sektora finansów publicznych:

-      w pkt 1. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie minimum 41,47% kosztów kwalifikowalnych operacji (36,37% wkładu obowiązkowego oraz co najmniej 5,1 punktów procentowych wkładu własnego powyżej minimum) do 51,37% kosztów kwalifikowalnych operacji (wymagane 36,37% i 15 punktów procentowych dodatkowo)

-      w pkt 2. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie minimum 51,47% kosztów kwalifikowalnych operacji (36,37% wkładu obowiązkowego oraz co najmniej 15,1 punktów procentowych wkładu własnego powyżej minimum) do 66,37% kosztów kwalifikowalnych operacji (wymagane 36,37% i 30 punktów procentowych dodatkowo)

-      w pkt 3. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie minimum 66,47% kosztów kwalifikowalnych operacji (36,37% wkładu obowiązkowego oraz co najmniej 30,1 punktów procentowych wkładu własnego powyżej minimum) do 86,37% kosztów kwalifikowalnych operacji (wymagane 36,37% i 50 punktów procentowych dodatkowo)

-      w pkt 4. w sytuacji, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje wniesienie wkładu własnego na poziomie powyżej 86,37% kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się.

 

Wkład własny jest rozumiany jako kwota pozostała po odjęciu od łącznej wartości kosztów kwalifikowanych kwoty wnioskowanego dofinansowania.

 

Przykład: Wnioskodawca w budżecie projektu przewidział konieczność poniesienia kosztów kwalifikowanych na łączną kwotę 40 tys. zł, a wnosi o dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł. Oznacza to, że wkład własny wyniesie 20 tys. zł, czyli 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Operacja taka otrzyma 9 punktów jeśli wnioskodawcą jest podmiot inny niż jednostka sektora finansów publicznych. Jeśli wnioskować będzie jednostka sektora finansów publicznych w przykładzie tym operacja otrzymałaby zaś 3 punkty.

3.

Wniosek jest realizowany w partnerstwie

5

Wnioskodawca we wniosku przedstawia szczegółowo partnera projektu, w tym dane rejestrowe Partnera umożliwiające weryfikację oraz uzasadnia, w jaki sposób partner zostanie zaangażowany w realizowane działania. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje przedstawione we wniosku oraz dokument załączony przez Wnioskodawcę: kserokopia zawartej umowy partnerstwa uwzględniającej podział zadań zgodnie z opisem zawarte we wniosku.

 

Partnerami projektu mogą być:

- podmioty sektora publicznego – instytucje będące jednostkami sektora finansów publicznych,

- przedsiębiorcy, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

- organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia (także zwykłe), związki stowarzyszeń, oddziały, sekcje i koła organizacji pozarządowych

4.

Planowana liczba uczestników zadania wynosi:

1. od 50 do 100 osób - 4 pkt
2. powyżej 100 osób - 8 pkt

max 8

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie.

 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się (do zdobycia 0 lub 4 lub 8 pkt.)

5.

Wnioskodawca uczestniczył:

1. w doradztwie indywidualnym w Biurze LGD – 10 pkt,

2. w szkoleniach organizowanych przez LGD 10 pkt.

3. w doradztwie indywidualnym i w szkoleniach – 20 pkt.

max 20

Wnioskodawca wskazuje we wniosku, że wziął/wzięła udział w jednej lub obu formach wsparcia LGD w ramach naboru, w którym zostanie złożony wniosek. Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumentację LGD, tzn. listy obecności podpisywane przez uczestników na szkoleniach, rejestr udzielonego doradztwa utworzony w biurze LGD. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie (liście obecności podczas szkolenia i/lub w rejestrze doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. W przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca pomimo wskazania na uzyskanie wsparcia nie figuruje na liście obecności szkoleń i/lub w rejestrze doradztwa zrealizowanych w ramach naboru, w którym został złożony wniosek, punkty nie zostaną przyznane.

 

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku doradztwa udzielonego wyłącznie w rozmowie telefonicznej, podczas spotkania informacyjnego lub udziału w szkoleniu i/lub doradztwie w naborze innym niż nabór, w ramach którego został złożony wniosek.

6.

Projekt zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych i walorów turystycznych obszaru.

 

10

 

Kryterium premiujące wykorzystanie w ramach projektu walorów, materiałów, produktów, usług oraz innego potencjału zdiagnozowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem LGD. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka listy sposobów wykorzystania lokalnych zasobów i walorów turystycznych. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w jaki sposób zamierza wykorzystać lokalne zasoby i walory turystyczne obszaru oraz uzasadnić w jaki sposób wykorzystanie wskazanych zasobów i walorów wpłynie to na realizację celów opisywanego projektu.

 

Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia).

 

Punktów nie uzyska operacja, która nie przewiduje szczególnego sposobu wykorzystania lokalnych zasobów i walorów przyrodniczych (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że będzie wykorzystywał zasoby ludzkie obszaru).

7.

Wnioskodawca przewidział zastosowanie wytycznych dotyczących wizualizacji i promocji opracowanych przez LGD

5

Wnioskodawca odniósł się do wytycznych, wyliczył i szczegółowo opisał, które z elementów wizualizacji zostaną wykorzystane w ramach operacji. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie.

8.

Projekt ma charakter międzypokoleniowy, osoby do 35 r.ż. stanowią min. 30% uczestników oraz osoby powyżej 50 r. ż. stanowią min. 30% uczestników.

5

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca uwzględni i szczegółowo opisze metody i narzędzia wspierające dialog międzypokoleniowy oraz w jaki sposób zapewni udział osób do 35 roku życia na poziomie 30% uczestników projektu oraz osób pow. 50 roku życia na poziomie 30% uczestników projektu.

 

Obie grupy muszą stanowić co najmniej po 30% docelowej liczby uczestników projektu. Przykładowo: jeśli w projekcie przewidziano, że projektem objęte będą wyłącznie osoby w wieku 50+, operacja nie uzyska punktów w ramach kryterium.

9.

Projekt będzie realizowany na terenie:

1. więcej niż jednej miejscowości – 5 pkt,
2. więcej niż jednej gminy, wchodzącej w skład LGD – 10 pkt

max 10

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie: wskazane miejsca realizacji projektu rozumiane jako obiekty lub przestrzeń w jakiej realizowane będą działania bezpośrednio angażujące odbiorców.

 

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się (do zdobycia 0 lub 5 lub 10 pkt).

 

Przykład 1: w ramach operacji zostanie zrealizowana seria warsztatów kulinarnych – 3 warsztaty organizowane kolejno w 3 miejscowościach na terenie jednej gminy. Operacja otrzyma 5 punktów.

 

Przykład 2: Wnioskodawcą jest fundacja posiadająca siedzibę w miejscowości A, która zorganizuje serię warsztatów 3 kulinarnych, wszystkie odbędą w miejscowości B. Operacja nie uzyska punktów.

10.

Innowacyjność

 

 

10

Wnioskodawca w ramach operacji zakłada wykorzystanie w nowy, niespotykany dotąd na obszarze objętym LSR sposób lokalnych zasobów historycznych, przyrodniczych, kulturowych, społecznych. Przykładem innowacyjnego projektu w przypadku działań aktywizacyjno-integracyjnych może być realizacja całkowicie nowego typu szkolenia lub warsztatu, kreatywne wykorzystanie lokalnych tradycji, organizacja wydarzenia w nietypowej formie (np. żywa lekcja historii na terenie jednego z zabytków lokalnych).

 

W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka listy sposobów innowacyjnego wykorzystania lokalnych zasobów i potencjału. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w jaki sposób zamierza wykorzystać element innowacyjności oraz uzasadnić w jaki sposób wpłynie to na realizację celów opisywanego projektu.

RAZEM

100

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać operacja, aby mogła być wybrana do realizacji wynosi 60 punktów na 100 możliwych.

 

 

 

 

 

PROCEDURA USTANAWIANIA I ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

 

Ustanawianie kryteriów.

Uchwalanie i zmiana kryteriów leży w kompetencji Walnego Zebrania Członków LGD. Kryteria wyboru operacji/ określane są przez zespół osób zaangażowanych w prace LGD (w tym m.in. członków Rady, Zarządu i pracowników biura). Lokalne kryteria bezpośrednio wynikają z przeprowadzonej diagnozy obszaru, analizy SWOT, przyjętych celów i przedsięwzięć oraz zakładanych wskaźników realizacji strategii. Kryteria wyboru pozwolą LGD wyselekcjonować operacje, które odpowiadają na najważniejsze problemy obszaru i zapewniają najlepszy sposób ich rozwiązania.

LGD ustanawia lokalne kryteria wyboru z zastosowaniem metod partycypacyjnych wskazanych w LSR zapewniających aktywny udział lokalnej społeczności. Projekt lokalnych kryteriów opracowuje Zarząd LGD. Zaprojektowane kryteria lokalne są konsultowane z lokalną społecznością i przedkładane Walnemu Zebraniu Członków wraz z informacją na temat wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

 

Zmiana kryteriów.

Ze względu na długi okres obowiązywania LSR (do 2023 r.), w trakcie realizacji strategii może zaistnieć konieczność zmiany lokalnych kryteriów wyboru. Może to być spowodowane:

 1. zmianą przepisów programowych określających zasady realizacji instrumentu RLKS,
 2. wydaniem nowych wiążących wytycznych,
 3. zmianami w podziale środków finansowych na poszczególne lata i harmonogramie konkursów w wyniku występujących oszczędności na etapie oceny, realizacji i rozliczania operacji/grantów,
 4. niewystarczającą efektywnością procesu wdrażania LSR (w kontekście wymogów umowy ramowej lub stwierdzoną w wyniku monitoringu, ewaluacji lub kontroli prowadzonych w LGD),
 5. niewystarczającym zainteresowaniem wnioskodawców poszczególnymi zakresami wsparcia przewidzianymi w ramach LSR,
 6. istotnymi zmianami w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru itd.

 

Zmiana wynikająca z przyczyn wymienionych w punkcie os 1 do 5 następuje z inicjatywy Zarządu LGD lub pozostałych organów. Zarząd LGD niezwłocznie przystępuje do uruchomienia procedury zmiany lokalnych kryteriów.

 

Zmiana wynikająca z przyczyn wymienionych w punkcie 6 następuje na wniosek mieszkańców obszaru lub organów LGD. Wniosek o zmianę kryteriów mieszkańcy lub organy LGD zgłaszają do Zarządu LGD na piśmie wraz z propozycją treści zmienionych lokalnych kryteriów i szczegółowym uzasadnieniem. Zarząd LGD na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków przedstawia wniosek o zmianę lokalnych kryteriów. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przyjęciu wniosku i przystąpieniu do procedury zmiany lokalnych kryteriów bądź o odrzuceniu wniosku.

 

LGD przed zmianą kryteriów lokalnych dokonuje konsultacji ze społecznością lokalną poprzez każdorazowe umieszczenie na stronie internetowej informacji o rozpoczęciu prac nad zmianą lokalnych kryteriów wraz z projektem zmienionej treści oraz informacją o przyczynach i możliwych skutkach zmian, z możliwością zgłaszania uwag. LGD każdorazowo przeprowadza konsultacje w gronie członków LGD z wykorzystaniem metod partycypacyjnych. LGD gromadzi i przyjmuje wnioski z konsultacji społecznych oraz je weryfikuje. Treść zmienionych kryteriów lokalnych zatwierdza Walne Zebranie Członków zgodnie ze Statutem. LGD podaje do publicznej wiadomości (na stronie internetowej) zmienione kryteria wyboru projektów z podaniem terminu, od którego stają się obowiązujące. Zmienione kryteria lokalne obowiązują od naboru wniosków, dla którego procedura jego ogłoszenia została uruchomiona po dniu uchwalenia zmienionych kryteriów.

 

KARTA WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY
NA OPERACJE SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

Wnioskodawca:

 

 

Tytuł operacji:

 

Nr konkursu LGD:

 

 

Nr wniosku LGD:

Data oceny wniosku:

WSTĘPNA OCENA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

 

Weryfikujący                        

Sprawdzający

Czy wniosek złożony został w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naborze?

”        tak        

”        nie                                                 

”        tak

”         nie                                                      

Czy operacja opisana we wniosku zgodna jest z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naborze?

”        tak        

”        nie                                                 

”        tak

”         nie                                                      

Czy operacja realizuje cele główne i szczegółowe LSR poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników?

”        tak

”        nie

”        tak

”        nie

Czy operacja opisana we wniosku zgodna jest z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo premia)?

”        tak        

”        nie                                                 

”        tak

”         nie                                                       

Czy operacja spełnia warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru?

”        tak

”        nie

 

”        tak

”        nie

 

WYNIKI OCENY WSTĘPNEJ

Wniosek podlega dalszej ocenie

(zaznaczenie pola „nie” oznacza, że co najmniej jeden z wymienionych powyżej warunków nie został spełniony i wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia)

Weryfikujący                        

Sprawdzający

”        tak

”        nie                                               

”        tak

”        nie                                               

Zweryfikował

Data  i podpis osoby weryfikującej

(Imię i Nazwisko)

 

Sprawdził

Data  i podpis  osoby sprawdzającej (Imię i Nazwisko)

 

Zatwierdził

Data  i podpis osoby zatwierdzającej

(Imię i Nazwisko)

 

                 

 

 

 

Instrukcja wypełnienia karty wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy

Weryfikacja dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy/powierzenie grantu i złożonych wraz z nim dokumentach.

Kartę wypełnia się przy użyciu ogólnej wskazówki Tak, Nie, nie dotyczy poprzez postawienie w odpowiedniej kratce znaku „X”.

Tak – możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie,

Nie – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można potwierdzić spełnienia danego kryterium,

Nie dotyczy – weryfikowany punkt karty nie dotyczy wnioskodawcy.

 

KARTA OCENY WG LOKALNYCH KRYTERIÓW

DLA CZŁONKA RADY

Przedsięwzięcie I.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca:

Nr konkursu

LGD

 

Nr wniosku

LGD

 

Tytuł operacji:

 

Data oceny wniosku

 

OCENA ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

L.p.

Lokalne kryteria oceny operacji

Pkt.

Źródło danych

Przyznana ocena

1.

Wnioskodawca jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy

0 pkt. – nie

5 pkt. – tak

Dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę (zaświadczenie z PUP wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku)

 

2.

Wnioskodawca należy do jednej z poniższych grup i jest:

-  osobą do 35 roku życia (w dniu złożenia wniosku),

- osobą powyżej 50 roku życia (w dniu złożenia wniosku),

- kobietą,

 

0 pkt. – nie

10 pkt. – tak

Wniosek o dofinansowanie, dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę

 

 

3.

Wnioskodawca zakłada utworzenie miejsc pracy ponad wymagane minimum

 

0 pkt. - nie zakłada się utworzenia miejsc pracy ponad wymagane minimum

5 pkt. - powyżej wymagane minimum w liczbie 0,5 – 1 etatu

10 pkt. - powyżej wymagane minimum w liczbie 1,5 -2 etatów

15 pkt. - powyżej wymagane minimum w liczbie 3 etatów i więcej

Wniosek o dofinansowanie

 

 

4.

Wnioskodawca uczestniczył w doradztwie indywidualnym w Biurze LGD i/ lub w szkoleniach organizowanych przez LGD

 

0 pkt. - wnioskodawca nie uczestniczył w doradztwie lub szkoleniach

10 pkt. - w szkoleniach organizowanych przez LGD

20 pkt. - w doradztwie indywidualnym w Biurze LGD

30 pkt. - w doradztwie indywidualnym i w szkoleniach

Listy obecności na szkoleniach,  rejestr udzielonego doradztwa

 

5.

Projekt zakłada utworzenie firmy w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

- świadczącej usługi noclegowe,

- świadczącej usługi gastronomiczne,

-prowadzącej działalność turystyczną, kulturalną,

- prowadzącej usługi z zakresu działalności rehabilitacyjnej,

- rękodzieła.

0 pkt. – nie

10 pkt. – tak

Wniosek o dofinansowanie

 

6.

Projekt zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych i walorów turystycznych obszaru.

0 pkt. – nie

10 pkt. – tak

Wniosek o dofinansowanie

 

7.

W dniu składania wniosku Wnioskodawca jest zameldowany nieprzerwanie na pobyt stały lub czasowy na terenie LSR od co najmniej 24 miesięcy.

0 pkt. – nie

10 pkt. – tak

Dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę – aktualne, urzędowe zaświadczenie o zameldowaniu wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku

 

8.

Wnioskodawca uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu.

0 pkt. – nie

8 pkt. – tak

Dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę, wniosek o dofinansowanie

 

9.

Wnioskodawca w ramach projektu zakłada działalność gospodarczą opartą na produktach rolnych

0 pkt. – nie

2 pkt. – tak

Dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę, wniosek o dofinansowanie

 

Suma punktów 100

 

Minimalna liczba punktów: 60

Uzasadnienie oceny:

 

 

podpis członka Rady Oceniającej

(Imię i Nazwisko)

 

 

               

 

 

Instrukcja wypełniania załącznika

Ocena Merytoryczna - KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

W odniesieniu do każdego kryterium wyszczególnionego w punkcie „Lokalne Kryteria oceny operacji” należy wybrać właściwą odpowiedź i przyznać liczbę punktów zgodnie z punktacją w rubryce „Pkt” i metodologią obowiązującą w LGD. Tak uzyskany wynik wpisujemy do rubryki „Przyznana ocena”.  Wypełniamy rubrykę „Przyznana ocena” dla wszystkich kryteriów, a następnie sumujemy wszystkie rubryki, a sumę wpisujemy w rubrykę „Suma”.

 

KARTA OCENY WG LOKALNYCH KRYTERIÓW

DLA CZŁONKA RADY

 

Przedsięwzięcie I.1.2. Rozwój przyjaznych środowisku przedsiębiorstw

Wnioskodawca:

Nr konkursu

LGD

 

Nr wniosku

LGD

 

Tytuł operacji:

 

Data oceny wniosku

 

OCENA ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

L.p.

Lokalne kryteria oceny operacji

Pkt.

Źródło danych

Przyznana ocena

1.

Wnioskodawca przewiduje pozytywne oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną ze względu na dostęp do rynku pracy i przedstawił uzasadnienie

 

 

0 pkt. - operacja nie wpłynie na żadną grupę defaworyzowaną

4 pkt. - pozytywne oddziaływanie na 1 zidentyfikowaną w LSR grupę defaworyzowaną

8 pkt. - pozytywne oddziaływanie na więcej niż 1 zidentyfikowaną w LSR grupę defaworyzowaną

Dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę, wniosek o dofinansowanie

 

2.

Wnioskodawca zakłada utworzenie miejsc pracy ponad wymagane minimum

 

 

 0 pkt. - nie zakłada się utworzenia miejsc pracy ponad wymagane minimum

3 pkt. - powyżej wymagane minimum w ilości 0,5 – 1 etatu
7 pkt. - powyżej wymagane minimum w ilości 1,5 -2 etatów

Dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę, wniosek dofinansowanie

 

3.

W budżecie projektu Wnioskodawca przewiduje wniesienie wkładu własnego wyższego niż minimalny wymagany

0 pkt. - wnioskodawca nie przewiduje wniesienia wkładu własnego wyższego niż wymagany

3 pkt. - pow. 5% do 10%

7 pkt. - pow. 10%

Wniosek o  dofinansowanie

 

4.

Wnioskodawca uczestniczył w doradztwie indywidualnym w Biurze LGD i/ lub w szkoleniach organizowanych przez LGD

 

0 pkt. - wnioskodawca nie uczestniczył w doradztwie lub szkoleniach

10 pkt. - w szkoleniach organizowanych przez LGD

20 pkt. - w doradztwie indywidualnym w Biurze LGD

30 pkt. - w doradztwie indywidualnym i w szkoleniach

Listy obecności na szkoleniach,  rejestr udzielonego doradztwa

 

5.

Projekt zakłada rozwój firmy w jednej z poniższych kategorii:

- świadczącej usługi noclegowe,

- świadczącej usługi gastronomiczne,

- prowadzącej usługi z zakresu działalności rehabilitacyjnej,

- prowadzącej działalność kulturalną, turystyczną.

0 pkt. – nie

10 pkt. – tak

Wniosek o dofinansowanie

 

6.

Projekt zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych i walorów turystycznych obszaru.

0 pkt. – nie

10 pkt. – tak

Wniosek o dofinansowanie

 

7.

Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze LGD lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszone co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

0 pkt. – nie

10 pkt. – tak

Dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub KRS wykonany w ciągu 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

 

8.

Wnioskodawca nie zalegał z opłaceniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz opłatami lokalnymi w ciągu 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

 

Za każde przedłożone zaświadczenie Wnioskodawca otrzymuje 4 pkt., które podlegają sumowaniu.

0 pkt. - wnioskodawca nie przedstawił żadnego zaświadczenia

4 pkt. -zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego

4 pkt. -zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4 pkt. -zaświadczenie z właściwego Urzędu Miasta/Urzędu Gminy

 

Wniosek o dofinansowanie

Dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę: aktualne, urzędowe zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wydane przez Urząd Skarbowy,  Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Miasta/Gminy

 

9.

Wnioskodawca uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu.

0 pkt. – nie

6 pkt. – tak

Wniosek o dofinansowanie

 

Suma punktów 100

 

Minimalna liczba punktów: 60

Uzasadnienie oceny:

 

 

podpis członka Rady Oceniającej

(Imię i Nazwisko)

 

                 

Instrukcja wypełniania załącznika

Ocena Merytoryczna - KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

W odniesieniu do każdego kryterium wyszczególnionego w punkcie „Lokalne Kryteria oceny operacji” należy wybrać właściwą odpowiedź i przyznać liczbę punktów zgodnie z punktacją w rubryce „Pkt” i metodologią obowiązującą w LGD. Tak uzyskany wynik wpisujemy do rubryki „Przyznana ocena”.  Wypełniamy rubrykę „Przyznana ocena” dla wszystkich kryteriów, a następnie sumujemy wszystkie rubryki, a sumę wpisujemy w rubrykę „Suma”.

 

Załącznik nr 2c

do Procedury wyboru i oceny operacji

składanych przez podmioty inne niż LGD

 

KARTA OCENY WG LOKALNYCH KRYTERIÓW

DLA CZŁONKA RADY

 

Przedsięwzięcie I.1.3. Tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego

Wnioskodawca:

Nr konkursu

LGD

 

Nr wniosku

LGD

 

Tytuł operacji:

 

Data oceny wniosku

 

OCENA ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

L.p.

Lokalne kryteria oceny operacji

Pkt.

Źródło danych

Przyznana ocena

1.

Wnioskodawca przewiduje pozytywne oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną ze względu na dostęp do rynku pracy i przedstawił uzasadnienie

 

 

0 pkt. - operacja nie wpłynie na żadną grupę defaworyzowaną

4 pkt. - pozytywne oddziaływanie na 1 zidentyfikowaną w LSR grupę defaworyzowaną

8 pkt. - pozytywne oddziaływanie na więcej niż 1 zidentyfikowaną w LSR grupę defaworyzowaną

Dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę, wniosek o dofinansowanie

 

2.

Wnioskodawca zakłada utworzenie miejsc pracy ponad wymagane minimum

 

 

 0 pkt. - nie zakłada się utworzenia miejsc pracy ponad wymagane minimum

3 pkt. - powyżej wymagane minimum w ilości 0,5 – 1 etatu
7 pkt. - powyżej wymagane minimum w ilości 1,5 -2 etatów

Dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę, wniosek dofinansowanie

 

3.

W budżecie projektu Wnioskodawca przewiduje wniesienie wkładu własnego wyższego niż minimalny wymagany

0 pkt. - wnioskodawca nie przewiduje wniesienia wkładu własnego wyższego niż wymagany

3 pkt. - pow. 5% do 10%

7 pkt. - pow. 10%

Wniosek o  dofinansowanie

 

4.

Innowacyjność wykorzystania inkubatora kuchennego

0 pkt. - wnioskodawca nie przewiduje zastosowania innowacyjnych rozwiązań w ramach operacji

15 pkt. - wnioskodawca planuje stosowanie innowacyjnych rozwiązań w ramach operacji lub wytwarzanie innowacyjnych produktów

Wniosek o dofinansowanie

 

5.

Projekt zapewni potrzeby przyszłych użytkowników (max 20 pkt.)

 

4 pkt. - projekt zapewni usługi w zakresie marketingu (poszukiwanie rynków zbytu, kanałów dystrybucji, ocena konkurencyjności)

4 pkt. - projekt zapewni usługi w zakresie badania laboratoryjnego produktów

4 pkt. - projekt zapewni usługi w zakresie pakowania i transportu żywności

4 pkt. - projekt zapewni usługi w zakresie dostępu do aktualnych przepisów prawnych dot. przetwórstwa żywności

4 pkt. - projekt zapewni usługi w zakresie technologii przetwórstwa żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wniosek o dofinansowanie

 

6.

Projekt zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych

 

0 pkt. – nie

8 pkt. – tak

Wniosek o dofinansowanie

 

7.

Projekt zakłada opracowanie materiałów promocyjnych

0 pkt. – nie

9 pkt. – tak

Wniosek o dofinansowanie

 

8.

Wnioskodawca uczestniczył w doradztwie indywidualnym w Biurze LGD i/ lub w szkoleniach organizowanych przez LGD

 

0 pkt. - wnioskodawca nie uczestniczył w doradztwie lub szkoleniach

10 pkt. - w szkoleniach organizowanych przez LGD

10 pkt. - w doradztwie indywidualnym w Biurze LGD

20 pkt. - w doradztwie indywidualnym i w szkoleniach

Listy obecności na szkoleniach,  rejestr udzielonego doradztwa

 

9.

Wnioskodawca uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu.

0 pkt. – nie

6 pkt. – tak

Wniosek o dofinansowanie

 

Suma punktów 100

 

Minimalna liczba punktów: 60

Uzasadnienie oceny:

 

 

 

 

 

podpis członka Rady Oceniającej

(Imię i Nazwisko)

 

 

                 

 

Instrukcja wypełniania załącznika

Ocena Merytoryczna - KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

W odniesieniu do każdego kryterium wyszczególnionego w punkcie „Lokalne Kryteria oceny operacji” należy wybrać właściwą odpowiedź i przyznać liczbę punktów zgodnie z punktacją w rubryce „Pkt” i metodologią obowiązującą w LGD. Tak uzyskany wynik wpisujemy do rubryki „Przyznana ocena”.  Wypełniamy rubrykę „Przyznana ocena” dla wszystkich kryteriów, a następnie sumujemy wszystkie rubryki, a sumę wpisujemy w rubrykę „Suma”.

 

KARTA OCENY WG LOKALNYCH KRYTERIÓW

DLA CZŁONKA RADY

 

Przedsięwzięcie II.1.1 Infrastruktura w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego

Wnioskodawca:

Nr konkursu

LGD

 

Nr wniosku

LGD

 

Tytuł operacji:

 

Data oceny wniosku

 

OCENA ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

L.p.

Lokalne kryteria oceny operacji

Pkt.

Źródło danych

Przyznana ocena

1.

Projekt będzie realizowany w miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców

0 pkt. - nie

2 pkt. - tak

Wniosek o dofinansowanie/ Bank Danych Lokalnych

 

2.

Wnioskowana kwota dofinansowania przekracza 100 tysięcy złotych

0 pkt. - nie

30 pkt. - tak

Wniosek o dofinansowanie

 

3.

W budżecie projektu Wnioskodawca przewiduje wniesienie wkładu własnego wyższego niż minimalny wymagany

5 pkt. - pow. 5% do 15%

10 pkt. - pow. 15%

Wniosek o dofinansowanie

 

4.

Wnioskodawca uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu

0 pkt. – nie

8 pkt. – tak

 

Dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę, wniosek o dofinansowanie

 

5.

Projekt zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych i walorów turystycznych obszaru.

0 pkt. – nie

10 pkt. – tak

 

Wniosek o dofinansowanie

 

6.

Wnioskodawca uczestniczył w doradztwie indywidualnym w Biurze LGD i/ lub w szkoleniach organizowanych przez LGD

 

10 pkt. - w szkoleniach organizowanych przez LGD

20 pkt. - w doradztwie indywidualnym w Biurze LGD

30 pkt. - w doradztwie indywidualnym i w szkoleniach

Listy obecności na szkoleniach,  rejestr udzielonego doradztwa

 

7.

Planowany czas realizacji projektu

 

5 pkt. – powyżej 12 do 18 miesięcy

10 pkt. – do 12 miesięcy

Wniosek o dofinansowanie

 

Suma punktów 100

 

Minimalna liczba punktów: 60

Uzasadnienie oceny:

 

 

 

podpis członka Rady Oceniającej

(Imię i Nazwisko)

 

 

                 

    

Instrukcja wypełniania załącznika

Ocena Merytoryczna - KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

W odniesieniu do każdego kryterium wyszczególnionego w punkcie „Lokalne Kryteria oceny operacji” należy wybrać właściwą odpowiedź i przyznać liczbę punktów zgodnie z punktacją w rubryce „Pkt” i metodologią obowiązującą w LGD. Tak uzyskany wynik wpisujemy do rubryki „Przyznana ocena”.  Wypełniamy rubrykę „Przyznana ocena” dla wszystkich kryteriów, a następnie sumujemy wszystkie rubryki, a sumę wpisujemy w rubrykę „Suma”.

 

Adres

 • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
  78-120 Gościno
 • Email: gcagoscino@op.pl
 • tel./fax: +48 94 35 13 371
 • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR