LGD Siemyśl Goscino Kołobrzeg Karlino Białogard Ustronie Morskie Rymań Dygowo

Zmiany w LSR i Lokalnych Kryteriach Wyboru

07-05-2017

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem zmian w LSR i Lokalnych Kryteriach Wyboru i zgłaszania uwag (telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze Stowarzyszenia). Ponadto informujemy, iż w dniu 29 maja w godzinach 10.00-13.00 w małej Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące wprowadzenia przedmiotowych zmian, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców terenu objętego LSR.

Wprowadzone zmiany obejmują:

1. LSR:

 - w wyniku zapotrzebowania na zwiększenie poziomu dofinansowania do 100% w ramach projektów grantowych, zgłoszonego przez Wójtów i Burmistrzów na spotkaniu organizowanym przez LGD, wprowadzono stosowne zmiany na stronie 38 LSR oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji. Zmiany są spowodowane tym, że organizacje pozarządowe nie będą w stanie zapewnić finansowego wkładu własnego, co zgłaszały zarówno w biurze LGD, jak w urzędach Gmin członkowskich.

- zmieniono (skrócono) nazwę przedsięwzięcia II.1.1. "Infrastruktura w zakresie turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego" - teraz brzmi "Infrastruktura w zakresie turystyki i rekreacji". Powodem tej decyzji był nieprecyzyjny dobór nazwy celu na etapie przygotowywania LSR, sprawdzono wszystkie fiszki projektowe oraz proponowane projekty w trakcie spotkań z mieszkańcami, jednak nigdzie nie znalazły się inwestycje związane z dziedzictwem kulturowym. Ponadto w celu wykluczenia zamiaru realizacji inwestycji z zakresu dziedzictwa kulturowego skonsultowano z gminami członkowskimi, jakie projekty planują do realizacji w ramach środków pochodzących z LGD. Zgłoszono tylko inwestycje dotyczące turystyki i rekreacji, w związku z czym nazwa przedsięwzięcia oraz wskaźnika została odpowiednio zmieniona, aby była jednoznaczna.

LSR do pobrania

 

2. Lokalne Kryteria Wyboru:

- w części dotyczącej projektów grantowych (twardych i miękkich) dodano kryterium dotyczące wielkości miejscowości, w której realizowana jest inwestycja (za realizację projektu w miejscowości poniżej 5 tysięcy mieszkańców przyznaje się 5 punktów).

Procedury oceny z Lokalnymi Kryteriami Wyboru do pobrania

Adres

  • Adres: ul. IV Dywizji WP 58
    78-120 Gościno
  • Email: gcagoscino@op.pl
  • tel./fax: +48 94 35 13 371
  • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00-15.00
              

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR