Galeria

Nabory wniosków


Dnia 16.04.2012 o godzinie 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie odbyło się uroczyste podpisanie umów z 13 beneficjentami, którzy złożyli wnioski za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" z siedzibą w Gościnie w ramach działania "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Małe projekty" oraz jeden w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Środki na realizację zawartych umów pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Urząd Marszałkowski reprezentował Marszałek Olgierd Geblewicz, a przedstawicielem Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich był Dyrektor Arkadiusz Żych. Wśród beneficjentów byli Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Proboszczowie Parafii, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino, klub Jeździecki "KAJA" oraz Jacek Smoliński jako osoba fizyczna.

Na terenie ośmiu Gmin członkowskich Stowarzyszenia przybędzie nowych placów zabaw i innej małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, zostanie przeprowadzony remont Kościoła w Dębicy oraz zrealizowane będą imprezy społeczno-kulturalne i sportowe. W załączniku .xls wykaz podpisanych umów.
Załącznik nr 1 wykaz podpisanych umów.xls

 OD 26 marca 2012 nowe NABORY WNIOSKÓW
 
poniżej więcej informacji


OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

 informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (LGD) 
„Siła w Grupie”

 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania   311
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

objętego

 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  Termin składania wniosków:

26.03.2012 r. – 13.04.2012 r.

  Miejsce składania wniosków:

 Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”;
ul. IV Dywizji WP 58;  

 78-120 Gościno (pokój nr 16); od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 – 14:00;

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na obowiązujących formularzach 
2 egzemplarzach wersji papierowej 
oraz 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. 

 Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limity środków dostępnych:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 191 398,00 zł.

 Wnioski w ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru nie mogą uzyskać mniej niż 3 punkty.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją oraz wykazy dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są dostępne na stronach:
· Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie www.arimr.gov.pl
· Urzędu  Marszałkowskiego WojewództwaZachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl 
· Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” www.silawgrupie.org.pl

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Siła w Grupie”.

Pytania należy kierować na adres email: gcagoscino@op.pl 
lub telefonicznie: 94 351 33 7194 351 33 71

w godzinach od 8.00-14.00.

  Ogłoszenie.doc


 

OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

 informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (LGD) 
„Siła w Grupie”

 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania   312
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

objętego

 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  Termin składania wniosków:

26.03.2012 r. – 13.04.2012 r.

  Miejsce składania wniosków:

 Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”;
ul. IV Dywizji WP 58;  

 78-120 Gościno (pokój nr 16); od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 – 14:00;

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na obowiązujących formularzach 
2 egzemplarzach wersji papierowej 
oraz 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. 

 Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limity środków dostępnych:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 210 538,00 zł.

 Wnioski w ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru nie mogą uzyskać mniej niż 3 punkty.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją oraz wykazy dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są dostępne na stronach:
· Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie www.arimr.gov.pl
· Urzędu  Marszałkowskiego WojewództwaZachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl 
· Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” www.silawgrupie.org.pl

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Siła w Grupie”.

Pytania należy kierować na adres email: gcagoscino@op.pl 
lub telefonicznie: 94 351 33 7194 351 33 71

w godzinach od 8.00-14.00.

  Ogłoszenie.doc

1. Ekonomiczny plan operacji.pdf
2. Ekonomiczny plan operacji.xls
3. Formularz informacji minimis.pdf
4. Instrukcja wypełniania EPO.pdf
5. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf
6. Kryteria wyboru operacji.doc
7. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.xls
8. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.pdf
9. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy.xls
10. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy.pdf
11. Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego działalność gospodarczą.xls
12. Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego działalność gospodarczą.pdf
13. Oświadczenie właściciela nieruchomości.xls
14. Oświadczenie właściciela nieruchomości.pdf
15. PARP.pdf
16. Wniosek o przyznanie pomocy.xls
17. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf
18. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji LGD.doc
19. Wzór gwarancji.xls
20. Wzór gwarancji.pdf
21. Zapytanie ofertowe - wzór.xls
22. Zapytanie ofertowe - wzór.pdf
 


ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”

  ZAPRASZA

Mieszkańców Gmin Członkowskich,  

rolników i przedsiębiorców  

z terenu działania LGD „Siła w Grupie” 

na doradztwo w przygotowaniu wniosków  w ramach działań: 

· „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 14.03.2012r. 
w godzinach 09.00 – 15.0009.00 – 15.00
 

· „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 15.03.2012 r. 
w godzinach 09.00 – 15.0009.00 – 15.00

 

Doradztwo odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego 
w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno 

 Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia na doradztwo przyjmujemy telefonicznie do 12 marca 2012 r.

pod numerem telefonu 94 35 133 7194 35 133 71. 

 

doradztwo.doc 
Szanowni Państwo! 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza do składania wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu wniosków Programu Wspierania Aktywności Lokalnej "Razem Możemy Więcej". Wnioski można składać do 5 stycznia 2012 r.

 

Celem projektu jest rozwój infrastruktury społecznej oraz promowanie aktywności wśród mieszkańców terenów wiejskich.

O wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, jak i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne) mające siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców).

Dofinansowanie mogą uzyskać wnioskodawcy, realizujący projekty w następujących dziedzinach:

 • szeroko pojęta działalność kulturalno - oświatowa, obejmująca:
  • kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalno-historycznego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych/kulturalnych,
  • wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z niezbędną infrastrukturą edukacyjną,
  • przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych.
 • szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
 • inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

W ramach programu mogą być finansowane wydatki związane m.in. z:

 • zakupem i/lub wykonaniem strojów, instrumentów muzycznych lub innych elementów związanych z realizacją projektów,
 • przystosowaniem obiektów do prowadzenia działalności wynikającej z realizowanych projektów (np. drobne remonty), włącznie z zakupem wyposażenia w zakresie wynikającym bezpośrednio z projektu,
 • tworzeniem (budowa, adaptacja, remonty) obiektów tzw. przestrzeni publicznej (np. mini - amfiteatry, wiejskie place spotkań, itp.) na potrzeby działalności kulturalno-oświatowej,
 • wytyczeniem i oznakowaniem tras/ścieżek dydaktycznych/edukacyjnych związanych z dziedzictwem historycznym i przyrodniczym regionu (np. tablice informacyjne, miejsca postoju i odpoczynku, itp.)

Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz formularz wniosku są dostępne na stronie www.efrwp.pl w zakładce Dotacje. 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

towarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (LGD) 

„Siła w Grupie”

 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla „Małych projektów”,
"Odnowy i rozwoju wsi",
Róznicowania w kierunku działalności nierolniczej",
oraz "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" 
objętego
 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
  Termin składania wniosków: 28.04.2011 r.  – 27.05.2011 r.
  Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Siła w Grupie” ; ul. IV Dywizji WP 58/13;  
 78-120 Gościno; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:00;
Tryb składania wniosków:

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na obowiązujących formularzach
w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.
 Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu 

i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Wnioski w ocenie pod względem spełnienia kryteriów
wyboru nie mogą uzyskać mniej niż 3 punkty.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków,
w tym formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją
oraz wykazy dokumentów niezbędnych do wyboru operacji
przez LGD są dostępne na stronach:
·        Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie www.arimr.gov.pl
·        Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl 
·        Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” www.silawgrupie.org.pl,  
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”.
Pytania należy kierować na adres email: gcagoscino@op.pl  
lub telefonicznie: 94 351 33 7194 351 33 71.


Więcej informacji na temat wniosków i aktualnych przepisów na stronach: